ความเชี่ยวชาญบุคลากร : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ วิทยาลัยนานาชาติ จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
(General) Applied Linguistics
(จำนวน 1 คน)
1. นายกัมปนาท ข้าวแท่น
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism Management)
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism Management)
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การบริหารจัดการองค์กร
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.พีรกานต์ เขตวัง
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
การมีส่วนร่วมของชุมชน (Local Participation)
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 คน