ความเชี่ยวชาญบุคลากร : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ วิทยาลัยนานาชาติ จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
(General) Applied Linguistics
(จำนวน 1 คน)
1. นายกัมปนาท ข้าวแท่น
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
การบริหารจัดการองค์กร
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.พีรกานต์ เขตวัง
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 2 คน