รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : count data
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs)”
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมนำเสนอและประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs)” ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครสรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการ ข้าพเจ้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อเรื่อง “A negative binomial-new weighted Lindley distribution for count data and its application to hospitalized patients with diabetes at Ratchaburi hospital, Thailand” ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงนับ (Count Data) และสร้างการแจกแจงใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ไม่เป็นไปตามข้อสมมติของการแจกแจงปัวซง ที่นิยมใช้ในข้อมูลเชิงนับคือ ค่าเฉลี่ย (mean) ต้องเท่ากับค่าความแปรปรวน (variance)
คำสำคัญ : count data  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3060  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 1/2/2561 14:47:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/4/2567 15:27:58