รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : Phylogenetics Tree
สรุปรายงานการอบรม » Phylogenetics Tree Reconstruction
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Phylogenetics Tree Reconstruction จัดอบรมโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Molecular Phylogenetics โดยได้รับฟังบรรยาย และฝึกทำปฏิบัติการ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏา เด่นดวงบริพันธ์ และผู้ช่วยวิทยากร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันศาสตร์และเครื่องมือทางด้าน Molecular Phylogenetics มีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาความหลากหลายของสิงมีชีวิต เพราะเป็นการนำเอาองค์ความรู้สมัยใหม่ด้านวิวัฒนาการ และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการใช้ข้อมูลทางชีววิทยาโมเลกุล ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจในการศึกษาทางด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงอนุรักษ์ ในอีกหลายสาขาวิชา ตลอดการเข้าร่วมฝึกอบรมจะเป็นการฟังบรรยาย โดยเน้นที่หลักการสำคัญเกี่ยวกับ Basic molecular evolution, Molecular phylogenetics tree, Phylogenetics inference method และฝึกทำปฏิบัติการ DNA and protein sequence searching, Multiple sequence alignment, Phylogenetics tree and distance method, Maximum likelihood method, Bayesian method ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในฐานะผู้ใช้โปรแกรม (User) ทำให้เข้าใจ วิธีการ การใส่ข้อมูล การเลือกตัวแปร (parameter) การวิเคราะห์ และการเลือกใช้โปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับงาน รวมทั้งการวิเคราะห์และแปลผลที่ได้จากการใช้วิธีต่างๆ (Model analysis) การศึกษาทางด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน คือ การตรวจสอบวิวัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างยีน (Gene) กับสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามรถใช้โปรแกรมวิเคราะห์และแสดงออกมาในรูปของ Phylogenetics Tree และการศึกษาทางด้านนี้จะต้องพิจารณาถึง Monophyletic group คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีบรรพบุรุษร่วมกัน และบอกกล่าวได้ว่าสิ่งมีชีวิตไหนวิวัฒนาการก่อนหลัง ซึ่งจะสะท้อนประวัติศาสตร์วิวัฒนาการได้
คำสำคัญ : Phylogenetics Tree  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7909  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 3/9/2558 13:12:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/5/2566 12:20:09