ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1173
ชื่อสมาชิก : ลลิดา ภู่ทอง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : lalida@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/10/2555 15:21:13
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/10/2555 15:21:13


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
“ทัศนศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม ตามเส้นทางแสวงบุญคุมาโนะโคโด” วันที่ 25-30 กรกฎาคม 2561 ประเทศญี่ปุ่น
Dynamic Meditation : ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
“การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดผู้อื่น” และ “การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Self Biography Study" จัดโดย ดร. อรุโณทัย ไชยช่วย วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด็น จ. เชียงใหม่ การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบธรรมชาติ หรือเป็นการสอนเด็กไปตามพัฒนาการธรรมชาติของเด็ก มีรากฐานมาจากมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) โดย ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) การสอนแบบนี้จะทำให้เด็กโตขึ้นหรืออายุย่างเข้า 21 ปี เขาจะรู้จักตัวตนของตนเอง รู้ว่าต้องการอะไรหรือมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร ซึ่งต่างจากการสอนทั่วไป
การภาวนาในอีกมิติหนึ่งของพุทธศาสนา