Blog : กลุ่มบทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
รหัสอ้างอิง : 2075
ชื่อสมาชิก : นิกร มหาวัน
เพศ : ชาย
อีเมล์ : nikorn.m@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 8/6/2559 10:23:22
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 8/6/2559 10:23:22

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : กลุ่มบทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
ข้อมูล ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการวางแผนและผังเมือง
กลุ่มบทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป » แนวทางการพัฒนาเมือง : สรุปมุมมองจากปาฐกถาพิเศษ โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ข้อความต่อไปนี้เป็นการสรุปความเข้าใจของผู้เขียนที่ได้จากการฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาเมืองในอนุภาคลุ่มน้ำโขง” โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการวางแผน ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลและมุมมองที่กว้างไกลในหลายเรื่อง แต่ในที่นี้จะเป็นการสรุปมุมมองเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเท่านั้น
คำสำคัญ : การดำเนินโครงการพัฒนาโดยท้องถิ่น  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5321  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นิกร มหาวัน  วันที่เขียน 29/6/2559 21:25:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/4/2567 4:14:21
กลุ่มบทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป » แนวทางการพัฒนาเมือง : น่าตื่นเต้นกับประชาชนเมืองขอนแก่น
การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่โดยท้องถิ่นเป็นการประยุกต์ใช้แนวความคิดไปสู่การปฎิบัติ ซึ่งต้องพึงพาการสนับสนุน(งบประมาณจากรัฐบาล)จึงเป็นข้อจำกัดในความสำเร็จของการดำเนินโครงการของท้องถิ่นมาโดยตลอด เมืองขอนแก่นเป็นเมืองแรกที่มีความพยายามดำเนินโครงการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นโดยไม่พึงพางบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นความท้าทายในการดำเนินการและเป็นโจทย์ที่เมืองอื่นๆ ต้องพิจารณา
คำสำคัญ : การพัฒนาพื้นที่โดยท้องถิ่น  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4446  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นิกร มหาวัน  วันที่เขียน 25/6/2559 22:12:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 11:03:25

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้