แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2567
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
   
ตอนที่ 1
สถานะภาพผู้ประเมิน
ค่าเฉลี่ย: 1.669
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.72   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.45   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 156
27.56%, 43 ชาย
72.44%, 113 หญิง
2 ท่านเคยใช้ Cloud ทั้ง Office365 และ Google Apps for Edu มาก่อนหรือไม่
ค่าเฉลี่ย: 1.29   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.45   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 156
71.15%, 111 เคยใช้
28.85%, 45 ไม่เคยใช้
3 ประเภทผู้ตอบคำถาม
ค่าเฉลี่ย: 1.99   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.08   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 156
0.64%, 1 อาจารย์ / บุคลากร
99.36%, 155 นักศึกษา
4 คณะ/สาขา
-การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-Tobiz
-การตลาด
-บริหารธุรกิจ
-บริหาร
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
-นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-Tobiz
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเเละบริการ
-คณะ พัฒนาการท่องเที่ยว สาขา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเเละการบริการ
-ทีองเที่ยวสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเเละบริการ
-วิทยาศาสตร์ สาขานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ
-วิศวกรรมอาหาร
-การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-วิศวกรรมอาหาร
-พัฒนาการท่องเที่ยว สาขา การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเเละบริการ
-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์
-บริหารธุรกิจการตลาด
-การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-บริหาร การจัดการ
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-เศรษฐศาสตร์ดิติทัลสหกรณ์
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-พัฒนาการการท่องเที่ยว สาขาTobiz
-การตลาด
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
-พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
-บริหารธุรกิจ การจัดการ
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์
-วิศวกรรมอาหาร
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาดิจิทัลและการสหกรณ์
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
-วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
-บริหารธุรกิจ
-คณะพัฒการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเเละบริการ
-ดารตลาดเเละดิจิทัล
-ท่องเที่ยวแชะบริการ
-การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์
-พัฒนาการท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยส
-การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
-พัฒนาการท่องเที่ยว-การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยวธุรกิจและบริการ
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว2ปี
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
-การท่องเที่ยว?
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-การท่อเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฟฒนาการท่่่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-วิทยาศาสตร์/นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
-วิทยาศาสตร์/นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรมม
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-เคมี
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุระกิจท่องเที่ยวและบริการ
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-วิทยาศาสตร์
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว| การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-ผลิตกรรมเกษตร
-ส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
-ส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
-ส่งเสริมเเละสื่อสารการเกษตร
-ผลิตกรรมการเกษตร
-ส่งเสริมเเละสื่อสารการเกษตร
-ส่งเสริม
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาส่งเสริมการเกษตร
-ผลิตกรรมการเกษตร
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาส่งเสริม
-ส่งเสริมเเละสื่อสาร
-ผลิตกรรมการ/ส่งเสริมการเกษตร
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
-คณะผลิตกรรมการเกษตร/สาขาส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร
-ผลิตกรรมการเกษตร
-ส่งเสริมการเกษตร
-คณะผลิตกรรมการเกษตร
-ส่งเสริม
-สื่อสารและส่งเสริมการเกษตร
-ส่งเสริม
-คณะผลิต สาขาส่งเสริม
-ผลิตกรรมการเกษตร
-ผลิตกรรมการเกษตร สาขาส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
-ผลิตกรรมการเกษตร ส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
ตอนที่ 2
ระดับความพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย: 3.843
1 ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Office365/GMaejo เพียงใด
ค่าเฉลี่ย: 3.64   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.98   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 156
21.15%, 33 มากที่สุด
35.9%, 56 มาก
29.49%, 46 ปานกลาง
12.82%, 20 น้อย
0.64%, 1 น้อยที่สุด
2 หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Office365/GMaejo เพียงใด
ค่าเฉลี่ย: 4.01   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.74   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 156
26.92%, 42 มากที่สุด
48.08%, 75 มาก
24.36%, 38 ปานกลาง
0.64%, 1 น้อย
0%, น้อยที่สุด
3 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน/การเรียน ได้เพียงใด
ค่าเฉลี่ย: 4.08   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.76   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 156
32.05%, 50 มากที่สุด
45.51%, 71 มาก
21.15%, 33 ปานกลาง
1.28%, 2 น้อย
0%, น้อยที่สุด
4 สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อการอบรม
ค่าเฉลี่ย: 3.63   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.94   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 156
32.05%, 50 มากที่สุก
48.72%, 76 มาก
18.59%, 29 ปานกลาง
0.64%, 1 น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่3
คำอธิบาย : ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
1 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
-ดีมาก
-อาจารย์ควรเตรียมความพร้อมมากกว่านี้นะคะ
-ไม่มี
-วิทยากรชี้แจงชัดเจนมาก แต่เสียดายมีเวลาน้อยเกินไปนิดหน่อย เลยมารีบช่วงท้ายๆค่ะ
-ไม่มี
-เวลาค่ะ
-เวลาค่ะ
-ไม่มีค่ะ
-อธิบายละเอียดครับ
-ไม่มีค่ะ
-ผู้บรรยายดีมากค่ะ
-ไม่มีค่ะ
-ไม่มี
-สอนช้าๆนิดนึงค่าอาจาาาารย์
-อบรม มีความรู้เยอะ
-อาจารย์สอนดีมากๆ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ
แบบสอบถามอื่น ๆ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2567
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร วทบ.สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(2566)
การประเมินความพึงพอใจต่อด้านสภาพแวดล้อมทางภายภาพ สังคม และจิตวิทยาของคณะฯ 2566
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา 2566
แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษาคณะฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมแม่โจ้บริการ "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี: เกษตร อาหาร สุขภาพ"
โครงการเข้าร่วมงานกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 48
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการสัมมนา/บรรยายพิเศษองค์ความรู้ทางสัตวศาสตร์ในระดับนานาชาติ