แบบสอบถามโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564 "พิธีดำหัวหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565"
   
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ค่าเฉลี่ย: 2.439
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.76   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.44   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 33
24.24%, 8 ชาย
75.76%, 25 หญิง
2 อาชีพ
ค่าเฉลี่ย: 3.12   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.29   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 33
21.21%, 7 ผู้บริหาร
12.12%, 4 คณาจารย์
0%, ศิษย์เก่า
66.67%, 22 บุคลากร
0%, นักศึกษา
ตอนที่ 2
คำอธิบาย : ความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม โปรดทำเครื่องหมาย/ ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการ
ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย: 4.280
1 ท่านคิดว่ากิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด
ค่าเฉลี่ย: 4.33   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.65   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 33
42.42%, 14 มากที่สุด
48.48%, 16 มาก
9.09%, 3 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
2 ท่านคิดว่ากิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการอนุรักษ์สืบสานและสนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีล้านนา สร้างจิตสำนึกด้านความกตัญญู ความเคารพผู้อาวุโสมากน้อยเพียงใด
ค่าเฉลี่ย: 4.48   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.57   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 33
51.52%, 17 มากที่สุด
45.45%, 15 มาก
3.03%, 1 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
3 ท่านคิดว่ากิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรมากน้อยเพียงใด
ค่าเฉลี่ย: 4.12   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.7   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 33
27.27%, 9 มากที่สุด
60.61%, 20 มาก
9.09%, 3 ปานกลาง
3.03%, 1 น้อย
0%, น้อยที่สุด
4 ความพึงพอใจในภาพรวม ของการจัดกิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565
ค่าเฉลี่ย: 4.18   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.58   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 33
27.27%, 9 มากที่สุด
63.64%, 21 มาก
9.09%, 3 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป
-ไม่มีค่ะ
-ควรมีจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามอย่างต่อเนื่อง และปรับรูปแบบตามสมัย new normal
-ควรเพิ่มเก้าอี้ไว้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
-ที่นั่งจำกัด...การร่วมงาน ของบุคลากรลดลง
-ดีครับบูรณาได้ทุกคณะ
-เนื่องด้วยในปีนี้ปัญหาสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 การจัดกิจกรรมถือว่ามีความเหมาะสม แต่ถ้าหากในปีถัดไปสถานการณ์เป็นปกติ อยากเสนอให้กองศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้เต็มรูปแบบ ประกอบด้วย 1) การเข้าร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน เพราะเป็นกิจกรรมที่ดีที่บุคลากรมีความต้องการเข้าร่วมอย่างมาก 2) จัดให้มีขบวนของแต่ละหน่วยงาน ถ้าเป็นไปได้ควรมีการประกวดเพื่อสร้างสีสรรให้สวยงาม หรือประกวดชายหญิงแต่งตัวงามเป็นต้น และควรมีช่วงเวลาให้เหมาะสม เช่น ขบวนเดินเข้าไปสู่งาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้เห็นถึงความสวยงามของขบวนและประเพณีวัฒนธรรม ที่แต่ละหน่วยงานเตรียมมา 3) พิธีการดำหัว ไม่ควรรีบจนเกินไป ควรให้มีสีสรรหรือความสนุกสานอย่างเต็มที่แล้วจึงดำเนินการตามพิธีการ ที่ผ่านมาขบวนบางหน่วยงานยังไม่ถึงจุด พิธีดำหัวเริ่มแล้ว และบางหน่วยงานกลับไปแล้ว 4) สถานที่ควรเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้มากที่สุด และสามารถรองรับผู้จำนวนมากให้เพียงพอ ประกอบกับในช่วงเดือนเมษายน จะเป็นช่วงที่ร้อนมาก ควรจัดให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวจะนำไปพิจารณาเพื่อการจัดกิจกรรมครั้งถัดไปมีความสมบูรณ์ สวยงามตามวัตถุประสงค์ต่อไป
-ควรแจ้งรายละเอียดของงาน การจัดของดำหัวจากแต่ละคณะ
แบบสอบถามอื่น ๆ
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2565
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการทำงานมีสุข บุคลิกสดใส อาชีพเสริมสุขใจ ด้วยรักและห่วงใยชาวแม่โจ้
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางพรลภัส พงษ์พานิช
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นายวันชัย ล่องอำไพ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์
แบบสอบถามโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564 "พิธีดำหัวหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565"
กิจกรรมเสวนาศิษย์เก่า : แนวทางการประกอบอาชีพทางการประมงในยุคปัจจุบัน โครงการศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 65 หลักสูตร 4 ปี
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 65 หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน