แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) พ.ศ.2566 นายวันชัย ล่องอำไพ
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยตอบสนองความต้องการและการสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการทุกระดับด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการได้ทันท่วงทีเพื่อให้เกิดความประทับใจ
   
ตอนที่ 1
คำอธิบาย : ข้อมูล
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ย: 1.260
2 ผู้ประเมิน
ค่าเฉลี่ย: 1.26   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.6   มากสุด: 3   น้อยสุด: 1   ความถี่: 50
82%, 41 นักศึกษา
10%, 5 บุคลากร
8%, 4 บุคคลภายนอก
ตอนที่ 2
คำอธิบาย : คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมายในช่องผลการสำรวจตามความเป็นจริง
คำอธิบาย : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย: 4.920
1 สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และน้ำเสียงที่จริงใจในการต้อนรับและการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย: 4.92   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.27   มากสุด: 5   น้อยสุด: 4   ความถี่: 50
92%, 46 มากที่สุด
8%, 4 มาก
0%, ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
2 ให้ข้อมูลและข่าวสารของหน่วยงานที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
ค่าเฉลี่ย: 4.92   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.27   มากสุด: 5   น้อยสุด: 4   ความถี่: 50
92%, 46 มากที่สุด
8%, 4 มาก
0%, ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
3 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ค่าเฉลี่ย: 4.94   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.24   มากสุด: 5   น้อยสุด: 4   ความถี่: 50
94%, 47 มากที่สุด
6%, 3 มาก
0%, ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
4 รับฟังปัญหา หรือประเด็นข้อข้องใจและความไม่เข้าใจของผู้รับบริการโดยไม่แสดงอารมณ์โต้ตอบ
ค่าเฉลี่ย: 4.9   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.36   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 50
92%, 46 มากที่สุด
6%, 3 มาก
2%, 1 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
5 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีต่อเนื่องและรวดเร็ว
ค่าเฉลี่ย: 4.92   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.34   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 50
94%, 47 มากที่สุด
4%, 2 มาก
2%, 1 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
แบบสอบถามอื่น ๆ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2566
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) พ.ศ.2566 นายวันชัย ล่องอำไพ
โครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
โครงการศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ FISHTALK EP-2 การใช้เทคโนโลยีเลี้ยงปลาในแม่น้ำระบบเปิด
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2566
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 66 หลักสูตร 4 ปี
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 66 หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565