โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565”
   
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คำอธิบาย : คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ? ลงในช่องหน้าข้อความ
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ
ค่าเฉลี่ย: 1.613
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.48   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.51   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 31
51.61%, 16 ชาย
48.39%, 15 หญิง
2 ตำแหน่ง
ค่าเฉลี่ย: 1.74   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.68   มากสุด: 3   น้อยสุด: 1   ความถี่: 31
38.71%, 12 อาจารย์
48.39%, 15 บุคลากรสายสนับสนุน
12.9%, 4 นักศึกษา
0%, อื่นๆ
ตอนที่ 2 ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
-
ค่าเฉลี่ย: 4.249
1 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ
ค่าเฉลี่ย: 4.39   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.56   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 31
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
3.23%, 1 ปานกลาง
54.84%, 17 มาก
41.94%, 13 มากที่สุด
2 ความเหมาะสมของ วัน เวลา ที่จัดโครงการ
ค่าเฉลี่ย: 4.23   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.62   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 31
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
9.68%, 3 ปานกลาง
58.06%, 18 มาก
32.26%, 10 มากที่สุด
3 ความเหมาะสมของเอกสารที่ใช้ประกอบ
ค่าเฉลี่ย: 4.32   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.54   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 31
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
3.23%, 1 ปานกลาง
61.29%, 19 มาก
35.48%, 11 มากที่สุด
4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดโครงการ
ค่าเฉลี่ย: 4.26   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.58   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 31
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
6.45%, 2 ปานกลาง
61.29%, 19 มาก
32.26%, 10 มากที่สุด
5 การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการ เช่น การแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบหรือช่วยผลักดันเป้าหมายและโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นต้น
ค่าเฉลี่ย: 4.19   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.6   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 31
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
9.68%, 3 ปานกลาง
61.29%, 19 มาก
29.03%, 9 มากที่สุด
6 ความเข้าใจต่อทิศทางและเป้าหมายของแผนฯ คณะ
ค่าเฉลี่ย: 4.13   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.56   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 31
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
9.68%, 3 ปานกลาง
67.74%, 21 มาก
22.58%, 7 มากที่สุด
7 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดโครงการ
ค่าเฉลี่ย: 4.23   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.56   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 31
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
6.45%, 2 ปานกลาง
64.52%, 20 มาก
29.03%, 9 มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-เหมือนเดิม ทุกครั้งที่มีการประชุมจะมีคนอยู่ประมาณนี้
-ขอเพิ่มวิชา Engประมง ที่เปิดสอนก่อนที่จะเรียนชีววิทยาปลาเพิ่มเป็นพื้นฐานการเรียน
-ไม่มี
-ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนกิจกรรม หวังว่าจะช่วยในการทำโครงการต่าง ๆ ให้ลุล่วงด้วยครับ ขอบคุณครับ
แบบสอบถามอื่น ๆ
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม ระบบการพบอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Ms Teams
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อทักษะประมงที่ทันสมัย
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565”
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร