โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
   
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง และเชียนข้อความเพิ่่มเติม
ค่าเฉลี่ย: 2.052
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.57   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.5   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 83
43.37%, 36 หญิง
56.63%, 47 ชาย
2 สาขา
ค่าเฉลี่ย: 1.27   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.66   มากสุด: 3   น้อยสุด: 1   ความถี่: 83
85.54%, 71 สาขาวิชาการประมง 4 ปี
2.41%, 2 สาขาวิชาการประมง 2 ปี
12.05%, 10 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธรุกิจประมง
3 ชั้นปี
ค่าเฉลี่ย: 3.33   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.61   มากสุด: 4   น้อยสุด: 2   ความถี่: 83
0%, ชั้นปีที่ 1
7.23%, 6 ชั้นปีที่ 2
53.01%, 44 ชั้นปีที่ 3
39.76%, 33 ชั้นปีที่ 4
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
ค่าเฉลี่ย: 3.671
1 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงปลากินยุง
ค่าเฉลี่ย: 3.98   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.35   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 83
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
7.23%, 6 ปานกลาง
87.95%, 73 มาก
4.82%, 4 มากที่สุด
2 ความเหมาะสมของชนิดปลากินยุงที่ส่งเสริมให้เพาะเลี้ยง
ค่าเฉลี่ย: 3.45   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.65   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 83
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
63.86%, 53 ปานกลาง
27.71%, 23 มาก
8.43%, 7 มากที่สุด
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมและสามารถนำความรู้จากการเรียนมาใช้ประโยชน์
ค่าเฉลี่ย: 3.59   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.75   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 83
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
56.63%, 47 ปานกลาง
27.71%, 23 มาก
15.66%, 13 มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
คำอธิบาย : เขียนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะและประเด็นอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
-ช่วยลดลูกน้ำที่บ้านได้เยอะ
แบบสอบถามอื่น ๆ
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม ระบบการพบอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Ms Teams
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อทักษะประมงที่ทันสมัย
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565”
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร