โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อทักษะประมงที่ทันสมัย
   
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง และเชียนข้อความเพิ่่มเติม
ค่าเฉลี่ย: 1.725
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.47   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.5   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 86
53.49%, 46 หญิง
46.51%, 40 ชาย
2 สาขา
ค่าเฉลี่ย: 1.24   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.43   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 86
52.33%, 45 สาขาวิชาการประมง หลักสูตร 4 ปี
24.42%, 21 สาขาวิชาการประมง หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (2 ปี)
23.26%, 20 สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
3 ชั้นปี
ค่าเฉลี่ย: 2.47   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.84   มากสุด: 4   น้อยสุด: 2   ความถี่: 86
0%, ชั้นปีที่ 1
75.58%, 65 ชั้นปีที่ 2
2.33%, 2 ชั้นปีที่ 3
22.09%, 19 ชั้นปีที่ 4
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
ค่าเฉลี่ย: 3.898
1 ระดับความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมกิจกรรมเดินฐานเรียนรู้ในคณะ
ค่าเฉลี่ย: 3.94   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.67   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 86
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
25.58%, 22 ปานกลาง
54.65%, 47 มาก
19.77%, 17 มากที่สุด
2 ระดับความรู้ที่ได้รับหลังรับชมวีดีโอองค์ความรู้ของคณะ
ค่าเฉลี่ย: 3.88   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.62   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 86
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
25.58%, 22 ปานกลาง
60.47%, 52 มาก
13.95%, 12 มากที่สุด
3 ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ค่าเฉลี่ย: 3.88   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.62   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 86
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
25.58%, 22 ปานกลาง
60.47%, 52 มาก
13.95%, 12 มากที่สุด
4 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย: 3.88   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.62   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 86
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
25.58%, 22 ปานกลาง
60.47%, 52 มาก
13.95%, 12 มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
คำอธิบาย : เขียนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะและประเด็นอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
ไม่มีข้อมูล
แบบสอบถามอื่น ๆ
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม ระบบการพบอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Ms Teams
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อทักษะประมงที่ทันสมัย
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565”
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร