โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
   
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง และเชียนข้อความเพิ่่มเติม
ค่าเฉลี่ย: 1.969
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.54   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.5   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 182
45.6%, 83 หญิง
54.4%, 99 ชาย
2 สาขา
ค่าเฉลี่ย: 1.13   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.33   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 182
52.75%, 96 สาขาวิชาการประมง หลักสูตร 4 ปี
12.64%, 23 สาขาวิชาการประมง หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน 2 ปี
34.62%, 63 สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
3 ชั้นปี
ค่าเฉลี่ย: 3.24   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.82   มากสุด: 4   น้อยสุด: 2   ความถี่: 182
0%, ชั้นปีที่ 1
24.18%, 44 ชั้นปีที่ 2
28.02%, 51 ชั้นปีที่ 3
47.8%, 87 ชั้นปีที่ 4
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
ค่าเฉลี่ย: 3.859
1 ความเหมาะสมของประเภทรางวัล
ค่าเฉลี่ย: 3.79   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.45   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 182
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
22.53%, 41 ปานกลาง
75.82%, 138 มาก
1.65%, 3 มากที่สุด
2 ความเหมาะสมของกฎเกณฑ์การพิจารณารางวัล
ค่าเฉลี่ย: 3.79   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.45   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 182
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
22.53%, 41 ปานกลาง
75.82%, 138 มาก
1.65%, 3 มากที่สุด
3 ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการจัดโครงการ
ค่าเฉลี่ย: 3.99   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.49   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 182
0%, น้อยที่สุด
0.55%, 1 น้อย
10.44%, 19 ปานกลาง
78.02%, 142 มาก
10.99%, 20 มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
คำอธิบาย : เขียนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะและประเด็นอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
-อยากให้เพิ่มเงินรางวัล
-เพิ่มรางวัลคนเก่งโดยพิจารณาจากการทำกิจกรรมหรือได้รับรางวัลจากงานอื่น
-อยากให้มีอย่างต่อเนื่อง
-เพิมรางวัลอื่นๆ
-อยากเพิ่มรางวัล
-อยากเพิ่มรางวัล
-อยากเพิ่มรางวัล
-อยากเพิ่มรางวัล
-อยากเพิ่มรางวัล
-อยากเพิ่มรางวัล
-อยากเพิ่มรางวัล
-อยากเพิ่มรางวัล
-ขอบคุณสำหรับรางวัลที่ได้รับครับ
-ขอบคุณที่มอบรางวัลให้ครับ
-ดีใจที่ได้รับรางวัลค่ะ
-ดีใจที่ได้รับรางวัลครับ
แบบสอบถามอื่น ๆ
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม ระบบการพบอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Ms Teams
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อทักษะประมงที่ทันสมัย
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565”
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร