แบบประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
แบบประเมินห้องเรียนและอาคารเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อนำผลการประเมินไปพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
   
รายละเอียดการประเมินการเรียนการสอน
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมายในช่องผลการสำรวจตามความเป็นจริง
คำอธิบาย : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย: 4.187
2 อากาศและระบบระบายอากาศในห้องเรียนมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย: 4.4   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.55   มากสุด: 5   น้อยสุด: 4   ความถี่: 5
40%, 2 ดีเยี่ยม
60%, 3 ดี
0%, พอใช้
0%, น้อย
0%, ต้องปรับปรุง
3 ขนาดของเก้าอี้ที่นั่งเรียนมีความเหมาะสม / โต๊ะ เก้าอี้ อาจารย์เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย: 4.8   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.45   มากสุด: 5   น้อยสุด: 4   ความถี่: 5
80%, 4 ดีเยี่ยม
20%, 1 ดี
0%, พอใช้
0%, น้อย
0%, ต้องปรับปรุง
4 แสงสว่างในห้องเรียนมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย: 4   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.73   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 5
60%, 3 ดีเยี่ยม
20%, 1 ดี
0%, พอใช้
0%, น้อย
20%, 1 ต้องปรับปรุง
5 ระบบเครื่องฉายมีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสรรถูกต้อง ภาพไม่บิดเบี้ยว
ค่าเฉลี่ย: 4   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.71   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 5
20%, 1 ดีเยี่ยม
60%, 3 ดี
20%, 1 พอใช้
0%, น้อย
0%, ต้องปรับปรุง
6 ระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนเหมาะสม ฟังชัดเจน
ค่าเฉลี่ย: 4   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 5
40%, 2 ดีเยี่ยม
20%, 1 ดี
40%, 2 พอใช้
0%, น้อย
0%, ต้องปรับปรุง
7 พื้นที่ทั้งภายในห้องเรียน ทางเดิน และภายนอกอาคาร สะอาด
ค่าเฉลี่ย: 4.6   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.55   มากสุด: 5   น้อยสุด: 4   ความถี่: 5
60%, 3 ดีเยี่ยม
40%, 2 ดี
0%, พอใช้
0%, น้อย
0%, ต้องปรับปรุง
8 มีบริเวณนั่งพักรอเพียงพอ
ค่าเฉลี่ย: 4   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.71   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 5
20%, 1 ดีเยี่ยม
60%, 3 ดี
20%, 1 พอใช้
0%, น้อย
0%, ต้องปรับปรุง
9 มีเสียงดังรบกวนจากภายนอก
ค่าเฉลี่ย: 2.8   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.3   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 5
20%, 1 ดีเยี่ยม
0%, ดี
20%, 1 พอใช้
60%, 3 น้อย
0%, ต้องปรับปรุง
10 มีที่ทิ้งขยะในอาคารเพียงพอ
ค่าเฉลี่ย: 3.8   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.84   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 5
20%, 1 ดีเยี่ยม
40%, 2 ดี
40%, 2 พอใช้
0%, น้อย
0%, ต้องปรับปรุง
11 ห้องน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น
ค่าเฉลี่ย: 4.8   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.45   มากสุด: 5   น้อยสุด: 4   ความถี่: 5
80%, 4 ดีเยี่ยม
20%, 1 ดี
0%, พอใช้
0%, น้อย
0%, ต้องปรับปรุง
12 ขั้นตอนในการขอใช้ห้องเหมาะสม รวดเร็ว
ค่าเฉลี่ย: 4.4   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.55   มากสุด: 5   น้อยสุด: 4   ความถี่: 5
40%, 2 ดีเยี่ยม
60%, 3 ดี
0%, พอใช้
0%, น้อย
0%, ต้องปรับปรุง
13 เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลในการขอใช้บริการรวดเร็ว สะดวก
ค่าเฉลี่ย: 4.6   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.55   มากสุด: 5   น้อยสุด: 4   ความถี่: 5
60%, 3 ดีเยี่ยม
40%, 2 ดี
0%, พอใช้
0%, น้อย
0%, ต้องปรับปรุง
14 เจ้าหน้าที่ในอาคารเรียน ให้บริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ค่าเฉลี่ย: 4.4   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.34   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 5
80%, 4 ดีเยี่ยม
0%, ดี
0%, พอใช้
20%, 1 น้อย
0%, ต้องปรับปรุง
15 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ได้
ค่าเฉลี่ย: 4.2   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.79   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 5
80%, 4 ดีเยี่ยม
0%, ดี
0%, พอใช้
0%, น้อย
20%, 1 ต้องปรับปรุง
16 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในอาคารเรียนอยู่ในระดับใด
ค่าเฉลี่ย: 4   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.73   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 5
60%, 3 ดีเยี่ยม
20%, 1 ดี
0%, พอใช้
0%, น้อย
20%, 1 ต้องปรับปรุง
ความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องเรียนและอาคาร 80 ปี
ค่าเฉลี่ย: 4.800
1 ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา
ค่าเฉลี่ย: 4.8   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.45   มากสุด: 5   น้อยสุด: 4   ความถี่: 5
80%, 4 ดีเยี่ยม
20%, 1 ดี
0%, พอใช้
0%, น้อย
0%, ต้องปรับปรุง
สถานะภาพผู้ใช้บริการ
คำอธิบาย : ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการ
คำอธิบาย : ประเภทของผู้รับบริการ
ค่าเฉลี่ย: 1.400
1 สถานะภาพผู้ใช้บริการ
ค่าเฉลี่ย: 1.4   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.55   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 5
0%, บุคลากรทางวิชาการ
40%, 2 บุคลากรสายสนับสนุน
60%, 3 นักศึกษา
ห้อง
คำอธิบาย : อาคารเรียน
คำอธิบาย : ประเภทของผู้รับบริการ
ค่าเฉลี่ย: 3.000
2 อาคารเรียน
ค่าเฉลี่ย: 3   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0   มากสุด: 3   น้อยสุด: 3   ความถี่: 5
100%, 5 อาคาร 80 ปี
0%, ห้องประชุม
0%, ห้องเรียน
แบบสอบถามอื่น ๆ
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565”
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อทักษะประมงที่ทันสมัย
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร