แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้(1)(1)
แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปัจจุบัน ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ โดยการตอบแบบสอบถามนี้ จะเป็นการแสดงผลในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละท่านแต่อย่างใด โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของคณะต่อไป
   
ข้อมูลของนักศึกษา
คำอธิบาย : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ให้นักศึกษากรอกข้อมูลชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ใช้สำหรับยืนยันตัวตนและเช็คชื่อผู้กรอกแบบสอบถามเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมโยงเห็นกรอกข้อมุลแบบสอบถามที่ท่านกรอก ฉะนั้น ข้อมูลในตอนอื่นจะแสดงผลออกมาเป็นสรุปในภาพรวม
ตอนที่ 1ข้อมูลเบื้องต้น
ค่าเฉลี่ย: 1.000
1 ระดับปริญญา
ค่าเฉลี่ย: 1   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0   มากสุด: 1   น้อยสุด: 1   ความถี่: 6
100%, 6 ปริญญาโท
0%, ปริญญาเอก
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
คำอธิบาย : โปรดเลือกระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
5 หมายถึง พอใจระดับมากที่สุด 4 หมายถึงพอใจระดับมาก 3 หมายถึงพอใจระดับปานกลาง 2 หมายถึงพอใจระดับน้อย 1 หมายถึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย: 3.303
8.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย: 3.5   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.84   มากสุด: 4   น้อยสุด: 2   ความถี่: 6
0%, น้อยที่สุด
16.67%, 1 น้อย
16.67%, 1 ปานกลาง
66.67%, 4 มาก
0%, มากที่สุด
8.2 การใช้สื่อประกอบการสอน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย: 3.17   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.17   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 6
16.67%, 1 น้อยที่สุด
0%, น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
8.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย: 3.17   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.17   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 6
16.67%, 1 น้อยที่สุด
0%, น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
8.4 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล
ค่าเฉลี่ย: 3.17   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.98   มากสุด: 4   น้อยสุด: 2   ความถี่: 6
0%, น้อยที่สุด
33.33%, 2 น้อย
16.67%, 1 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
8.5 มีการบูรณาการงานวิจัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน
ค่าเฉลี่ย: 3.17   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.17   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 6
16.67%, 1 น้อยที่สุด
0%, น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
8.6 มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน
ค่าเฉลี่ย: 3.17   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.17   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 6
16.67%, 1 น้อยที่สุด
0%, น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
5.1 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
ค่าเฉลี่ย: 3.67   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.52   มากสุด: 4   น้อยสุด: 3   ความถี่: 6
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
66.67%, 4 มาก
0%, มากที่สุด
5.2 อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ค่าเฉลี่ย: 3.17   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.17   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 6
16.67%, 1 น้อยที่สุด
0%, น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
5.3 อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ค่าเฉลี่ย: 3.33   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.82   มากสุด: 4   น้อยสุด: 2   ความถี่: 6
0%, น้อยที่สุด
16.67%, 1 น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
5.4 อาจารย์ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย: 3.5   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.84   มากสุด: 4   น้อยสุด: 2   ความถี่: 6
0%, น้อยที่สุด
16.67%, 1 น้อย
16.67%, 1 ปานกลาง
66.67%, 4 มาก
0%, มากที่สุด
5.5 อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตสำนึกในความเป็นครู
ค่าเฉลี่ย: 3.5   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.84   มากสุด: 4   น้อยสุด: 2   ความถี่: 6
0%, น้อยที่สุด
16.67%, 1 น้อย
16.67%, 1 ปานกลาง
66.67%, 4 มาก
0%, มากที่สุด
11. ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 11.1 บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ค่าเฉลี่ย: 3.17   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.17   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 6
16.67%, 1 น้อยที่สุด
0%, น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
11.2 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ
ค่าเฉลี่ย: 3.33   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.82   มากสุด: 4   น้อยสุด: 2   ความถี่: 6
0%, น้อยที่สุด
16.67%, 1 น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย: 3.33   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.82   มากสุด: 4   น้อยสุด: 2   ความถี่: 6
0%, น้อยที่สุด
16.67%, 1 น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
2 โครงสร้างของหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย: 3.33   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.82   มากสุด: 4   น้อยสุด: 2   ความถี่: 6
0%, น้อยที่สุด
16.67%, 1 น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
3 เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย: 3.33   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.82   มากสุด: 4   น้อยสุด: 2   ความถี่: 6
0%, น้อยที่สุด
16.67%, 1 น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
4 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
ค่าเฉลี่ย: 3.33   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.82   มากสุด: 4   น้อยสุด: 2   ความถี่: 6
0%, น้อยที่สุด
16.67%, 1 น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
6 การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ค่าเฉลี่ย: 3.67   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.37   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 6
16.67%, 1 น้อยที่สุด
0%, น้อย
0%, ปานกลาง
66.67%, 4 มาก
16.67%, 1 มากที่สุด
7 การให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย: 3.17   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.17   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 6
16.67%, 1 น้อยที่สุด
0%, น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
9 กิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย: 3.17   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.17   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 6
16.67%, 1 น้อยที่สุด
0%, น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
10 การวัดและประเมินผลการศึกษา
ค่าเฉลี่ย: 3.17   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.17   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 6
16.67%, 1 น้อยที่สุด
0%, น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
12 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรโดยรวม
ค่าเฉลี่ย: 3.17   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.17   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 6
16.67%, 1 น้อยที่สุด
0%, น้อย
33.33%, 2 ปานกลาง
50%, 3 มาก
0%, มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
คำอธิบาย : ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือกรอกแบบสอบถาม อ้างอิงแบบสอบถามหลัก จากงานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
แบบสอบถามอื่น ๆ
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565”
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อทักษะประมงที่ทันสมัย
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร