แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
   
ตอนที่ 1
สถานะภาพผู้ประเมิน
ค่าเฉลี่ย: 1.437
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.72   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.45   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 71
28.17%, 20 ชาย
71.83%, 51 หญิง
2 ท่านเคยใช้ Cloud ทั้ง Office365 และ Google Apps for Edu มาก่อนหรือไม่
ค่าเฉลี่ย: 1.15   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.36   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 71
84.51%, 60 เคยใช้
15.49%, 11 ไม่เคยใช้
3 คณะ/สาขา
-สมุนไพร
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์วหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสาตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-Econ
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์
-สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศษฐศาสตร์สหกรณ์
-สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตอนที่ 2
ระดับความพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย: 4.232
1 ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน O365 เพียงใด
ค่าเฉลี่ย: 4.07   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.95   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 71
40.85%, 29 มากที่สุด
30.99%, 22 มาก
23.94%, 17 ปานกลาง
2.82%, 2 น้อย
1.41%, 1 น้อยที่สุด
2 หลังอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจ Office365 เพียงใด
ค่าเฉลี่ย: 4.39   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.67   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 71
49.3%, 35 มากที่สุด
40.85%, 29 มาก
9.86%, 7 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ด้านการนำความรู้ไปใช้
ค่าเฉลี่ย: 4.507
3 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ค่าเฉลี่ย: 4.51   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.63   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 71
57.75%, 41 มากที่สุด
35.21%, 25 มาก
7.04%, 5 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 3
คำอธิบาย : ความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา
ค่าเฉลี่ย: 4.373
4 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ค่าเฉลี่ย: 4.39   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.75   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 71
53.52%, 38 มากที่สุด
33.8%, 24 มาก
11.27%, 8 ปานกลาง
1.41%, 1 น้อย
0%, น้อยที่สุด
5 ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย: 4.35   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.63   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 71
43.66%, 31 มากที่สุด
47.89%, 34 มาก
8.45%, 6 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 4
ด้านวิทยากร
ค่าเฉลี่ย: 4.549
5 การถ่ายทอดของวิทยากร สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น เข้าใจง่าย
ค่าเฉลี่ย: 4.55   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.6   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 71
60.56%, 43 มากที่สุด
33.8%, 24 มาก
5.63%, 4 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 5
ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
1 ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
-สนุกและมีประโยชน์มากๆเลยค้าบบบ
แบบสอบถามอื่น ๆ
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565”
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อทักษะประมงที่ทันสมัย
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร