กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
   
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องว่าง
ค่าเฉลี่ย: 2.181
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.49   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.5   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 81
50.62%, 41 หญิง
49.38%, 40 ชาย
2 สาขาวิชา
ค่าเฉลี่ย: 1.05   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.27   มากสุด: 3   น้อยสุด: 1   ความถี่: 81
96.3%, 78 สาขาวิชาการประมง หลักสูตร 4 ปี
2.47%, 2 สาขาวิชาการประมง หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน 2 ปี
1.23%, 1 สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
3 ชั้นปี
ค่าเฉลี่ย: 4   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0   มากสุด: 4   น้อยสุด: 4   ความถี่: 81
0%, ชั้นปีที่ 1
0%, ชั้นปีที่ 2
0%, ชั้นปีที่ 3
100%, 81 ชั้นปีที่ 4
ตอนที่ 2 ระดับคะแนนความพึงพอใจหลังการรับชมคลิปวีดีโอ
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
ค่าเฉลี่ย: 4.008
1 รูปแบบ ความเหมาะสม และการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงของผลงานที่นำเสนอในภาพรวม
ค่าเฉลี่ย: 3.99   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.49   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 81
0%, น้อยที่สุด
2.47%, 2 น้อย
4.94%, 4 ปานกลาง
83.95%, 68 มาก
8.64%, 7 มากที่สุด
2 ระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ค่าเฉลี่ย: 4.01   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.49   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 81
0%, น้อยที่สุด
2.47%, 2 น้อย
3.7%, 3 ปานกลาง
83.95%, 68 มาก
9.88%, 8 มากที่สุด
3 ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ค่าเฉลี่ย: 4.02   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.45   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 81
0%, น้อยที่สุด
2.47%, 2 น้อย
1.23%, 1 ปานกลาง
87.65%, 71 มาก
8.64%, 7 มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
คำอธิบาย : เขียนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
-
-ควรมีการซักซ้อมในการนำเสนองานให้ชัดเจนและชำนาญ
-ดีครับ อยากให้มีต่อๆไป
แบบสอบถามอื่น ๆ
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม ระบบการพบอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Ms Teams
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อทักษะประมงที่ทันสมัย
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565”
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร