แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
แบบสอบถามนี้ จัดทำขี้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยฯ และเสนอต่อ ผศ.ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดีฯ ต่อไป
   
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ย: 2.364
1 ประเภท
ค่าเฉลี่ย: 2.36   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.5   มากสุด: 3   น้อยสุด: 2   ความถี่: 11
0%, ผู้บริหาร
63.64%, 7 บุคลากร สายวิชาการ
36.36%, 4 บุคลากร สายสนับสนุน
ตอนที่ 2. ข้อเสนอแนะ
ไม่มีข้อมูล
แบบสอบถามอื่น ๆ
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม ระบบการพบอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Ms Teams
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อทักษะประมงที่ทันสมัย
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565”
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร