โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
   
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คำอธิบาย : คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ? ลงในช่องหน้าข้อความ
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ
ค่าเฉลี่ย: 1.663
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.37   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.49   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 49
63.27%, 31 ชาย
36.73%, 18 หญิง
2 ตำแหน่ง
ค่าเฉลี่ย: 1.96   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.79   มากสุด: 3   น้อยสุด: 1   ความถี่: 49
32.65%, 16 อาจารย์
38.78%, 19 บุคลากรสายสนับสนุน
28.57%, 14 นักศึกษา
0%, อื่นๆ
ตอนที่ 2 ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
-
ค่าเฉลี่ย: 4.230
1 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ
ค่าเฉลี่ย: 4.24   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.85   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 49
2.04%, 1 น้อยที่สุด
2.04%, 1 น้อย
8.16%, 4 ปานกลาง
44.9%, 22 มาก
42.86%, 21 มากที่สุด
2 ความเหมาะสมของ วัน เวลา ที่จัดโครงการ
ค่าเฉลี่ย: 4.2   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.84   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 49
0%, น้อยที่สุด
4.08%, 2 น้อย
14.29%, 7 ปานกลาง
38.78%, 19 มาก
42.86%, 21 มากที่สุด
3 ความเหมาะสมของเอกสารที่ใช้ประกอบ
ค่าเฉลี่ย: 4.29   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.82   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 49
2.04%, 1 น้อยที่สุด
0%, น้อย
10.2%, 5 ปานกลาง
42.86%, 21 มาก
44.9%, 22 มากที่สุด
4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดโครงการ
ค่าเฉลี่ย: 4.2   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.71   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 49
0%, น้อยที่สุด
4.08%, 2 น้อย
4.08%, 2 ปานกลาง
59.18%, 29 มาก
32.65%, 16 มากที่สุด
5 การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการ เช่น การแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบหรือช่วยผลักดันเป้าหมายและโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นต้น
ค่าเฉลี่ย: 4.22   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.65   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 49
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
12.24%, 6 ปานกลาง
53.06%, 26 มาก
34.69%, 17 มากที่สุด
6 ความเข้าใจต่อทิศทางและเป้าหมายของแผนฯ คณะ
ค่าเฉลี่ย: 4.18   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.6   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 49
0%, น้อยที่สุด
2.04%, 1 น้อย
4.08%, 2 ปานกลาง
67.35%, 33 มาก
26.53%, 13 มากที่สุด
7 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดโครงการ
ค่าเฉลี่ย: 4.27   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.6   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 49
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
8.16%, 4 ปานกลาง
57.14%, 28 มาก
34.69%, 17 มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-ขอให้ได้โรงงานแปรรูป
-เพิ่มช่องทางในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏบัติงาน กิจกรรม ผลลัพธ์และแนวทางการแก้ไขในรูปแบบออนไลน์ และแสดงผลได้แบบ real time
-เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
-ควรมีการนำเสนอผลงานนักศึกษาร่วมด้วย
-จัดการสัมมนาได้ดีมากค่ะ และอยากให้ PW นำเสนอของผู้บริหารควรมีตัวอักษรใหญ่ขึ้นและชัดเจน
-เพิ่มเติมนะครับ ที่ผมได้มาเรียนที่นี ผมได้เห็นวิดีทัศน์ของคณะไม่มีการเรียนการสอนเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเรียนสคูบา ผมจึงอยากให้ทางคณะได้เน้นเรื่องนี้สักหน่อย ให้รุ่นน้องๆได้เห็นชัดๆว่าทางคณะของเราได้มีการเรียนการสอนสคูบาอยู่ด้วย ผมอยากให้ทางคณะได้บอกว่ามีหลักสูตรอะไรบ้าง เรียนกี่หลักสูตรกี่บัตร และบอกค่าใช่จ่ายว่าเเต่ละหลักสูตรเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ตามที่ผมได้ยินมาได้มีเพื่อนๆน้องๆสนใจเรียนสคูบา แต่เสียงตอบมาว่าไม่มีเงินที่จะเรีียน ผมจึงอยากให้ทางคณะได้มีทุนในการเรียนการสอนสคูบานี้ด้วย ขอบคุณครับ และผมเชื่อการเรียนการสอนสคูบานี้จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะดึงน้องๆมาเรียนคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แห่งนี้ครับ ขอบคุณครับ
-ไม่มี
-น่าจะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลใรการทำแผนเบื้องต้นก่อนทำแผน
แบบสอบถามอื่น ๆ
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม ระบบการพบอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Ms Teams
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อทักษะประมงที่ทันสมัย
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565”
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร