โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 4 ตอน เพื่อนำข้อมูลจากการดำเนินงานไปพัฒนาการให้บริการต่อไป
   
ตอนที่ 1 งานบริการวิชาการที่ติดต่อขอรับบริการ
-
ค่าเฉลี่ย: 2.161
รูปแบบกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย: 2.16   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.87   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 279
20.43%, 57 การให้บริการวิชาการฐานเรียนรู้
53.76%, 150 โครงการฝึกอบรม
15.05%, 42 การขอคำปรึกษาหรือรับบริการเฉพาะทาง
10.75%, 30 แผนงานสร้างเสริมชุมชน
หัวข้อเรื่องที่รับบริการ
-การเลี้ยงกุ้งฝอย
-อาหารผสมสมุนไพรในการเลี้ยงกุ้ง
-เลี้ยงปลาอย่างยั่งยืน
-นับจำนวนเพศปลานิล
-นับจำนวนเพศปลานิล
-นับเพศปลา
-นับจำนวนเพศปลานิล
-แปลงเพศปลานิล
-แปลงเพศปลานิล
-การเพาะปลาดุก
-การเพาะปลาดุก
-การเพาะปลานิล
-แปลงเพศปลานิล
-การเพาะปลาดุก
-เลี้ยงปลาอย่างยั่งยืน
-แปลงเพศปลานิล
-นับจำนวนเพศปลานิล
-นับเพศปลา
-นับจำนวนเพศปลานิล
-นับเพศปลา
-นับเพศปลา
-นับเพศปลา
-การเพราะเลี้ยงปลาบึกเเละกระบวรการทำอาหารปลา
-ปลาบึก อาการปลาบึก
-การศึกษาปลาบึก
-ปลาบึก
-พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางน้ำ
-สัตว์น้ำเเละระบบ
-การเลี้ยงกบ การเลี้ยงกุ้ง การแยกเพศ
-การแปลงเพศปลานิล
-การแปลงเพศปลานิล
-ปลานิลและกบ
-แปลงเพศ?ปลานิล
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ
-
ค่าเฉลี่ย: 1.913
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.36   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.48   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 279
64.16%, 179 หญิง
35.84%, 100 ชาย
2 อายุ
ค่าเฉลี่ย: 2.67   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.97   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 279
15.77%, 44 ต่ำกว่า 15 ปี
21.51%, 60 16-35 ปี
42.29%, 118 36-45 ปี
20.43%, 57 46-60 ปี
0%, มากกว่า 60 ปี
3 อาชีพ
ค่าเฉลี่ย: 1.75   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.95   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 279
55.91%, 156 นักเรียน/นักศึกษา
17.56%, 49 เกษตรกร
22.22%, 62 พนักงานของรัฐ/เอกชน
4.3%, 12 อื่่นๆ
4 ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการวิชาการ
ค่าเฉลี่ย: 1.87   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.57   มากสุด: 3   น้อยสุด: 1   ความถี่: 279
23.3%, 65 ติดต่อเจ้าหน้าที่
66.31%, 185 เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการประมงฯ/มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10.39%, 29 อื่่นๆ
5 หน่วยงานที่ท่านสังกัด (ถ้ามี)
-โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
-เทศบาลตำบลลี้
-เทศบาล
-กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-สาขาพืช
-สาขาพืช
-สาขาพืชผัก
-สาจาพืชผัก
-สาจาพืชผัก
-นักศึกษาสาขาพืชผักแม่โจ้
ตอนที่ 3 ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย/ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว
-
ค่าเฉลี่ย: 4.342
1 ความเหมาะสมของผู้ให้บริการ ด้านการจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหา การนำเสนอองค์ความรู้ และการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย: 4.36   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.72   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 279
0.72%, 2 น้อยที่สุด
0%, น้อย
9.68%, 27 ปานกลาง
41.58%, 116 มาก
48.03%, 134 มากที่สุด
2 กิจกรรมและการให้บริการ การจัดแสดงผลงาน หรือการสาธิตตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย: 4.37   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.73   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 279
0.72%, 2 น้อยที่สุด
0.72%, 2 น้อย
8.6%, 24 ปานกลาง
40.5%, 113 มาก
49.46%, 138 มากที่สุด
3 ความเหมาะสมของสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์จากการเข้ารับบริการ
ค่าเฉลี่ย: 4.37   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.74   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 279
0.72%, 2 น้อยที่สุด
0%, น้อย
11.11%, 31 ปานกลาง
37.99%, 106 มาก
50.18%, 140 มากที่สุด
4 ขั้นตอน กระบวนการ การดำเนินงาน และระยะเวลาในการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย: 4.37   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.72   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 279
0.72%, 2 น้อยที่สุด
0.36%, 1 น้อย
8.96%, 25 ปานกลาง
41.58%, 116 มาก
48.39%, 135 มากที่สุด
5 ความรู้ความเข้าใจด้านการประมงของท่าน ก่อน เข้ารับบริการวิชาการ
ค่าเฉลี่ย: 4.13   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.97   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 279
1.79%, 5 น้อยที่สุด
5.02%, 14 น้อย
15.41%, 43 ปานกลาง
34.41%, 96 มาก
43.37%, 121 มากที่สุด
6 ความรู้ความเข้าใจด้านการประมงของท่าน หลัง เข้ารับบริการวิชาการ
ค่าเฉลี่ย: 4.34   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.7   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 279
0%, น้อยที่สุด
0.72%, 2 น้อย
11.11%, 31 ปานกลาง
41.58%, 116 มาก
46.59%, 130 มากที่สุด
7 โอกาสและความสามารถในการนำความรู้จากหน่วยงานไปประยุกต์ใช้
ค่าเฉลี่ย: 4.34   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.7   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 279
0%, น้อยที่สุด
0.72%, 2 น้อย
11.11%, 31 ปานกลาง
41.22%, 115 มาก
46.95%, 131 มากที่สุด
8 การเข้ารับบริการสามารถแก้ไขปัญหาหรือได้รับความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
ค่าเฉลี่ย: 4.36   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.7   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 279
0%, น้อยที่สุด
1.08%, 3 น้อย
9.68%, 27 ปานกลาง
41.22%, 115 มาก
48.03%, 134 มากที่สุด
9 ระดับความพึงพอใจของท่านจากการเข้ารับบริการครั้งนี้
ค่าเฉลี่ย: 4.43   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.66   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 279
0%, น้อยที่สุด
0.72%, 2 น้อย
7.17%, 20 ปานกลาง
40.14%, 112 มาก
51.97%, 145 มากที่สุด
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
คำอธิบาย : จงแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
-
-
-อยากให้คณะมีพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอยไว้จำหน่าย
-อยากให้มีการสาธิตวิธีการผสมอาหาร/การรีดน้ำเชื้อปลาบึก/การผสมพันธุ์
-น้องนศ(ลูกสาว).ฐานอคาวเรียม เป็นกันเองมาก อธิบายดีีีีีีมาก ได้ความรู้ใหม่ๆกลับไปด้วยค่ะ
-บุคลากรมีคุณภาพในการสอนมากๆ ให้ความรู้เป็นอย่างดีแล้วเเนะนำแนวทางอาชีพให้กับทุกคนได้ดีมาก
-อยากให้นักศึกษาสาขาพืชผักรุ่นต่อไป ได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้แบบนี้อีกครับ
-อยากให้นักศึกษาสาขาพืชผักรุ่นต่อไป ได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้แบบนี้อีกครับ
แบบสอบถามอื่น ๆ
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565”
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อทักษะประมงที่ทันสมัย
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร