โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 4 ตอน เพื่อนำข้อมูลจากการดำเนินงานไปพัฒนาการให้บริการต่อไป
   
ตอนที่ 1 งานบริการวิชาการที่ติดต่อขอรับบริการ
-
ค่าเฉลี่ย: 1.784
รูปแบบกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย: 1.78   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.92   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 485
47.01%, 228 การให้บริการวิชาการฐานเรียนรู้
35.88%, 174 โครงการฝึกอบรม
8.87%, 43 การขอคำปรึกษาหรือรับบริการเฉพาะทาง
8.25%, 40 แผนงานสร้างเสริมชุมชน
หัวข้อเรื่องที่รับบริการ
-การเลี้ยงกุ้งฝอย
-อาหารผสมสมุนไพรในการเลี้ยงกุ้ง
-เลี้ยงปลาอย่างยั่งยืน
-นับจำนวนเพศปลานิล
-นับจำนวนเพศปลานิล
-นับเพศปลา
-นับจำนวนเพศปลานิล
-แปลงเพศปลานิล
-แปลงเพศปลานิล
-การเพาะปลาดุก
-การเพาะปลาดุก
-การเพาะปลานิล
-แปลงเพศปลานิล
-การเพาะปลาดุก
-เลี้ยงปลาอย่างยั่งยืน
-แปลงเพศปลานิล
-นับจำนวนเพศปลานิล
-นับเพศปลา
-นับจำนวนเพศปลานิล
-นับเพศปลา
-นับเพศปลา
-นับเพศปลา
-การเพราะเลี้ยงปลาบึกเเละกระบวรการทำอาหารปลา
-ปลาบึก อาการปลาบึก
-การศึกษาปลาบึก
-ปลาบึก
-พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางน้ำ
-สัตว์น้ำเเละระบบ
-การเลี้ยงกบ การเลี้ยงกุ้ง การแยกเพศ
-การแปลงเพศปลานิล
-การแปลงเพศปลานิล
-ปลานิลและกบ
-แปลงเพศ?ปลานิล
-การเพาะฟักและอนุบาลลูกปลาดุก
-การเพาะพันธุ์ปลาดุก
-การเพาะพันธุ์ปลาดุก
-การเพาะพันธุ์ปลาดุก
-การประมง
-การเพาะเลี้ยงปลาดุก
-การเพาะขยายพันธุ์ปลาดุก
-การเพาะพันธุ์ปลา
-การเพราะพันธุ์ปลา
-การเพาะพันธุ์ปลา
-การเพาะพันธุ์ปลาดุก
-การเพาะปลาดุก
-ประมง
-การเพาะพันธุ์ปลาดุก
-การเพาะเลี้ยงปลาดุก
-การเพาะเลี้ยงปลาดุก
-การเพาะเลี้ยงปลาดุก
-การเพาะพันธุ์ปลาดุก
-การเพาะพันธุ์ปลาดุก
-ปลานิล
-ปลานิล
-ปลานิล, biofloc
-ปลานิล
-การแปลงเพศปลานิล+ระบบไบโอฟลอค+
-ผสมพันธ์ุระหว่างกบน่ากับกบจาน และแปลงเพศปลานิล
-การเหนี่ยวนำเพศปลานิล
-การเหนี่ยวนำเพศ
-การแปลงเพศปลานิล
-ปลานิล
-ปลานิลแปลงเพศ
-ปลานิล
-การเหนี่ยวนำหรือการแปลงเพศปลานิล
-ดูปลาชั้น1-2
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติทางน้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-การศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-ฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-ฐานเรียนรู้พิพสัตว์น้ำ
-ฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
-นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
-ประมง
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-ฐานเรีรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-การประมง
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-ฐานเรียนรู้สัตว์นํ้า
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา
-พิพิธภัณฑ์ประมง
-เกษตรเพื่อชีวิต:พิพิธภัณฑ์ประมง
-เกษตรเพื่อชีวิต : พิพิธภัณฑ์ประมง
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ
-
ค่าเฉลี่ย: 1.768
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.32   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.47   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 485
67.84%, 329 หญิง
32.16%, 156 ชาย
2 อายุ
ค่าเฉลี่ย: 2.39   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.81   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 485
9.07%, 44 ต่ำกว่า 15 ปี
54.64%, 265 16-35 ปี
24.54%, 119 36-45 ปี
11.75%, 57 46-60 ปี
0%, มากกว่า 60 ปี
3 อาชีพ
ค่าเฉลี่ย: 1.44   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.82   มากสุด: 4   น้อยสุด: 1   ความถี่: 485
74.02%, 359 นักเรียน/นักศึกษา
10.31%, 50 เกษตรกร
12.99%, 63 พนักงานของรัฐ/เอกชน
2.68%, 13 อื่่นๆ
4 ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการวิชาการ
ค่าเฉลี่ย: 1.92   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.63   มากสุด: 3   น้อยสุด: 1   ความถี่: 485
24.33%, 118 ติดต่อเจ้าหน้าที่
59.79%, 290 เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการประมงฯ/มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15.88%, 77 อื่่นๆ
5 หน่วยงานที่ท่านสังกัด (ถ้ามี)
-โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
-เทศบาลตำบลลี้
-เทศบาล
-กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-สาขาพืช
-สาขาพืช
-สาขาพืชผัก
-สาจาพืชผัก
-สาจาพืชผัก
-นักศึกษาสาขาพืชผักแม่โจ้
-อาจารย์คณะการประมง
-อาจารย์คณะการประมง
-อาจารย์คณะการประมงมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลา
-อาจารย์คณะการประมงมาให้ความรู้ที่โรงเรียน
-อาจารย์คณะการประมงมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพัรธุ์ปลา
-อาจารย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาดุก
-คณะประมงมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลา
-คณะประมงมาให้ความรู้การเพาะพันธุ์ปลา
-อาจารย์คณะการประมง
-คณะประมงมาให้ความรู้้
-อาจารย์คณะการประมง
-สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
-สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-จุฬา
-สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-จุฬา
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ผจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-จุฬามหาวิทยาลัย
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-จุฬา
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-นักศึกษาสาขาพืชผัก
-คณะผลิตกรรมการเกษตร
-มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-คณะบริหารธุรกิจ
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-เรียนวิชาเกษตร
-วิชาเกษตร
ตอนที่ 3 ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย/ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว
-
ค่าเฉลี่ย: 4.204
1 ความเหมาะสมของผู้ให้บริการ ด้านการจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหา การนำเสนอองค์ความรู้ และการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย: 4.25   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.73   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 485
0.41%, 2 น้อยที่สุด
0.21%, 1 น้อย
14.23%, 69 ปานกลาง
44.33%, 215 มาก
40.82%, 198 มากที่สุด
2 กิจกรรมและการให้บริการ การจัดแสดงผลงาน หรือการสาธิตตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย: 4.22   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.78   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 485
0.41%, 2 น้อยที่สุด
1.24%, 6 น้อย
15.67%, 76 ปานกลาง
41.03%, 199 มาก
41.65%, 202 มากที่สุด
3 ความเหมาะสมของสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์จากการเข้ารับบริการ
ค่าเฉลี่ย: 4.24   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.78   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 485
0.62%, 3 น้อยที่สุด
1.03%, 5 น้อย
14.64%, 71 ปานกลาง
41.24%, 200 มาก
42.47%, 206 มากที่สุด
4 ขั้นตอน กระบวนการ การดำเนินงาน และระยะเวลาในการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย: 4.25   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.76   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 485
0.41%, 2 น้อยที่สุด
0.62%, 3 น้อย
15.26%, 74 ปานกลาง
40.62%, 197 มาก
43.09%, 209 มากที่สุด
5 ความรู้ความเข้าใจด้านการประมงของท่าน ก่อน เข้ารับบริการวิชาการ
ค่าเฉลี่ย: 3.96   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.02   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 485
1.24%, 6 น้อยที่สุด
8.45%, 41 น้อย
20.82%, 101 ปานกลาง
31.75%, 154 มาก
37.73%, 183 มากที่สุด
6 ความรู้ความเข้าใจด้านการประมงของท่าน หลัง เข้ารับบริการวิชาการ
ค่าเฉลี่ย: 4.22   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.73   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 485
0%, น้อยที่สุด
0.41%, 2 น้อย
16.91%, 82 ปานกลาง
43.09%, 209 มาก
39.59%, 192 มากที่สุด
7 โอกาสและความสามารถในการนำความรู้จากหน่วยงานไปประยุกต์ใช้
ค่าเฉลี่ย: 4.18   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.76   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 485
0%, น้อยที่สุด
0.62%, 3 น้อย
19.79%, 96 ปานกลาง
40.41%, 196 มาก
39.18%, 190 มากที่สุด
8 การเข้ารับบริการสามารถแก้ไขปัญหาหรือได้รับความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
ค่าเฉลี่ย: 4.22   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.74   มากสุด: 5   น้อยสุด: 2   ความถี่: 485
0%, น้อยที่สุด
0.82%, 4 น้อย
16.7%, 81 ปานกลาง
42.47%, 206 มาก
40%, 194 มากที่สุด
9 ระดับความพึงพอใจของท่านจากการเข้ารับบริการครั้งนี้
ค่าเฉลี่ย: 4.29   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.75   มากสุด: 5   น้อยสุด: 1   ความถี่: 485
0.21%, 1 น้อยที่สุด
0.82%, 4 น้อย
13.81%, 67 ปานกลาง
39.79%, 193 มาก
45.36%, 220 มากที่สุด
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
คำอธิบาย : จงแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
-
-
-อยากให้คณะมีพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอยไว้จำหน่าย
-อยากให้มีการสาธิตวิธีการผสมอาหาร/การรีดน้ำเชื้อปลาบึก/การผสมพันธุ์
-น้องนศ(ลูกสาว).ฐานอคาวเรียม เป็นกันเองมาก อธิบายดีีีีีีมาก ได้ความรู้ใหม่ๆกลับไปด้วยค่ะ
-บุคลากรมีคุณภาพในการสอนมากๆ ให้ความรู้เป็นอย่างดีแล้วเเนะนำแนวทางอาชีพให้กับทุกคนได้ดีมาก
-อยากให้นักศึกษาสาขาพืชผักรุ่นต่อไป ได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้แบบนี้อีกครับ
-อยากให้นักศึกษาสาขาพืชผักรุ่นต่อไป ได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้แบบนี้อีกครับ
-ได้ความรู้มากควนจัดต่อไแ
-ไม่มีครับ
-ไม่มีครับ
-ไม่มี
-อยากลองปฏิบัติจริงค่ะ
-อยากลองทำอยากปฏิบัติ
-ประทับใจมากได้ความรู้เยอะ อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ดีมาก
-ไม่มีเครื่องทุ่นแรงให้ใช้ทำงาน
-ไม่มีบริการน้ำดื่ม และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน และไม่เพียงพอต่อจำนวนคนที่มาฝึกงาน
-อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่มีน้ำบริการ
-เนื่องจากจำนวนคนเยอะ ทำให้ฟังวิทยากรพูดได้ไม่ทั่วถึง
-เนื่องจากจำนวนคนเยอะ ทำให้ฟังวิทยากรพูดได้ไม่ทั่วถึง
-ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นดีมากเลยค่ะ
-ได้มองเห็นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติที่ให้ผลดีต่อทั้งตัวมหาวิทยาลัยนิสิตและชาวบ้านโดยรอบ
-ผู้บรรยายและอาจารย์มีความตั้งใจในการนำเสนอ รวมถึงให้ความรู้ได้อย่างสนุกและน่าสนใจเป็นอย่างมากครับ
-ไม่มี
-ไม่มี
-ไม่มี
-น่าจะมีปลาตายในตู้1ตัวค่ะ
แบบสอบถามอื่น ๆ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2567
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการสัมมนา/บรรยายพิเศษองค์ความรู้ทางสัตวศาสตร์ในระดับนานาชาติ
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมอบรมทักษะการเข้าสังคมและการปรับตัว
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม ปีการศึกษา 2566
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
ใบแจ้งความจำนงการเลือกวิชาเอก สำหรับนักศึกษา รหัส 65 ปีการศึกษา 2566 (ลงระบบเลือกวิชาเอกวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เท่านั้น)
แบบสอบถามคณาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์จะเดินทางไปโรงแรมฟูราม่า กับรถตู้คณะช่วงวันที่ 14 และ 15 ธ.ค. 66 (งานSEANAS)
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2566
แบบสอบถามกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2/2566