ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้วิจัยหลัก(2563) 50%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.ทรงเกียรติ จรัสสันติจิตมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้วิจัยร่วม(2563) 50%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้วิจัยร่วม 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้วิจัยหลัก(2564) 25%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
3. อาจารย์อดิศร สิทธิเวช คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
4. อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.รดี ธนารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย