กระบวนการพัฒนานวัตกรรมสื่อ(Production based) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนสู่สายงานอาชีพด้านการสื่อสารดิจิทัล (Media Lab)
นักวิจัย :
อ.ทรงเกียรติ จรัสสันติจิต , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :