ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 45%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
3. นายโยธิน นันตา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. นางอัมพร คำฟองเครือ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 13%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยหลัก(2564) 20%
2. รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยร่วม(2564) 13%
3. ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยร่วม(2564) 12%
4. อ.ดร.วิลาสินี อินญาวิเลิศมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยร่วม(2564) 12%
5. ผศ.ดร.ทศพร อินเจริญมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
6. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
7. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงแกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยหลัก(2563) 60%
2. ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
3. ผศ.ดร.ทศพล มูลมณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ยุทธนา สุนันตา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายครรชิต ชมภูพันธ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวจุฑารักษ์ กิติยานุภาพ- ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
2. นายธนกฤต นภัสอารินทร์- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. นางสาวศรัญญา ม่วงทิพย์มาลัย- ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
4. นางสาวธิดาลักษณ์ สมบูรณ์ชัย- ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
5. นางสาวชุติกาญจน์ ศรทองแดง - ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
6. รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวธิดาลักษณ์ สมบูรณ์ชัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
2. รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
3. นางสาวชุติกาญจน์ ศรทองแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
4. นายชัยฤทธิ์ เวียงวิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
5. นางสาวชุติกาญจน์ ศรทองแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
6. นางสาวศรัญญา ม่วงทิพย์มาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
7. นางสาวจุฑารักษ์ กิติยานุภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.เบญจมาศ คนแข็งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยหลัก(2564) 20%
2. รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. ดร.นวนน จันทประสารองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. Prof.Kevin J. Harvatine Department of Animal Science, Pennsylvania State University ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
6. Sarong Soมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
7. รศ.ดร.สินีนาฏ พลโยราชสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.ชานนท์ สุนทรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. รศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. ผศ.ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
6. ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
7. รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.ปาจรีย์ โทตะกูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. ดร.ทิวากร อำพาพลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. นางสาวสุขฤทัย สมหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. นายมหาราช มาตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
6. Dr.Bounnaxay Viennasayมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
7. ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายฤทธิเกียรติ ประชุมชัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. รศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. ดร.ชนะดล สุภาพงษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. ดร.เบญจมาศ คนแข็งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
6. ดร.ชานนท์ สุนทรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
2. อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวจุฑารักษ์ กิติยานุภาพสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ดร.นวนน จันทประสารสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวชุติกาญจน์ ศรทองแดง- ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
2. นางสาวณัฐณิชา บุญเล็ก - ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
3. นางสาวระวีวรรณ ศิริวรรณ์- ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
4. นางสาวศรัญญา ม่วงทิพย์มาลัย- ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
5. นางสาวจุฑารักษ์ กิติยานุภาพ- ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
6. นางสาวธิดาลักษณ์ สมบูรณ์ชัย- ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
7. รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายอิทธิพล แสนจันทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. ดร.ฉัตรชัย แก้วพิลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. ดร.วรุณ โคตะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. ผศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิลินแคร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. รศ.ดร.สินีนาฏ พลโยราชสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
6. ผศ.ดรพงศกร กุนันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
7. รศ.ดร.นิราวรรณ กุนันมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวศรัญญา ม่วงทิพย์มาลัย- ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
2. นางสาวภัททิยา สิรินันทิศา- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. นางสาวจุฑารักษ์ กิติยานุภาพ- ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
4. นางสาวธิดาลักษณ์ สมบูรณ์ชัย- ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
5. นางสาวชุติกาญจน์ ศรทองแดง- ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
6. รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.จำเริญ เที่ยงธรรมม.เกษตรศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
2. นายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์ม.เกษตรศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. นางสาวสุวิมล เมืองชุมม.เกษตรศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
4. นางสาวสุชาดา ยอดพรมม.เกษตรศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม 30%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ภาคภูมิ ตาดีChiang Mai University ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. ประภาส พัชนีChiang Mai University ผู้วิจัยร่วม 15%
3. Ben PascoeUniversity of Bath ผู้วิจัยร่วม 10%
4. ธันยมัย บัววิรัตน์เลิศ- ผู้วิจัยร่วม 5%
5. Dethaloun MeunseneChiang Mai University ผู้วิจัยร่วม 5%
6. Samuel K. SheppardUniversity of Bath ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
ผลของสารสกัดจากเปลือกทับทิมและใบฝรั่งในการยับยั้งเชื้อ E.coli ดื้อยาจากลูกสุกรท้องเสีย
Effect of pormegranate rind (Punica granatum Linn.) and guava leaf extract (Psidium guava Linn.) for inhibition of multidrug resistant Escherichia coli recovered from diarrhoeal piglets.
OT-64-038

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 35%
2. นายกิตติพงษ์ ทิพยะ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.สพ.ญ.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 35%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยหลัก(2565) 30%
2. ผศ.ดร.มนตริ ปัญญาทองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
3. นางสาวพิมพร ดำทวี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
4. อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
5. อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2565) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย