ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟในอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมือง (ประดู่หางดำ) เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และการแสดงออกของยีน
นักวิจัย :
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย นักวิจัยรุ่นเก่า , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.มนตริ ปัญญาทอง , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย นักวิจัยรุ่นเก่า , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวพิมพร ดำทวี , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย นักวิจัยรุ่นเก่า , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย นักวิจัยรุ่นเก่า , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย นักวิจัยรุ่นเก่า , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2564 - 30/09/2565
บทคัดย่อ :