ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

ผลของการเสริมอุปกรณ์ในโรงเรือนปล่อยพื้นที่แสลทต่อการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและความเครียดในไก่ไข่ 19-42 สัปดาห์
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : OT-64-036
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : ผลของการเสริมอุปกรณ์ในโรงเรือนปล่อยพื้นที่แสลทต่อการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและความเครียดในไก่ไข่ 19-42 สัปดาห์
บทคัดย่อ :
คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title :
Abstract :
Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
50 ไม่ระบุ
2 ผศ.ดร.จำเริญ เที่ยงธรรม
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ม.เกษตรศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
25 ไม่ระบุ
3 นายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ม.เกษตรศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
15 ไม่ระบุ
4 นางสาวสุวิมล เมืองชุม
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ม.เกษตรศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
5 ไม่ระบุ
5 นางสาวสุชาดา ยอดพรม
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ม.เกษตรศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
5 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2564
1/10/2563 ถึง 30/9/2564
ประเภทแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
20,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 20,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
วันที่ดำเนินการรายละเอียด
2 ธันวาคม 2563
รูปแบบการนำเสนอ : โปสเตอร์
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
ชื่องานประชุม/กิจกรรม : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
2 ธันวาคม 2563
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเ
หน้า : 3859-3866
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร :
0.2
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021