ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยหลัก(2563) 30%
2. ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
3. นางสาววัชริน มีรอดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
4. อ.ดร.นัทมน ธีระกุลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
5. นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 33%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายเริงชัย ตันสุชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยหลัก(2564) 34%
2. นายธนะชัย พันธ์เกษมสุขมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 33%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย