การวิจัยเชิงระบบเพื่อการปฏิรูปและปรับโครงสร้างภาคการเกษตรไทย
นักวิจัย :
ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาววัชริน มีรอด , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ.ดร.นัทมน ธีระกุล , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :