ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
2. อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.นพวรรณ บุญธรรมวิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยร่วม 30%
2. ผศ.ดร.วันชาติ นภาศรี- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
2. นายพงศกร กาวิชัย นักวิจัยอิสระ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย