ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.รัชดาภรณ์ จันถาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ผู้วิจัยหลัก(2565) 45%
2. ดร.วิทยา ทาราศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2565) 10%
3. ดร.วนิสา สุรพิพิธสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ผู้วิจัยร่วม(2565) 10%
4. ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยร่วม(2565) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 25%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒฯ์ บุญชัยศรีคฯะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยร่วม 25%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 25%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒฯ์ บุญชัยศรีคฯะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยร่วม 25%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2565) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2565) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย