ทุนสนันสนุนงานวิจัยตามปีงบประมาณ

ข้อมูลทุนสนันสนุนงานวิจัยของหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ที่ทำสัญญาในปีงบประมาณ 2567 มีจำนวนงบประมาณทั้งหมด 3,019,148.00 บาท
ที่ งานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน ข้อมูลเจ้าของงานวิจัย
เจ้าของผลงาน % งบประมาณ
1มจ.1-67-11-002.2 การพัฒนานวัตกรรมการอนุบาลกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่า
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,700.00
รวมทั้งหมด245,700.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60147,420.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2049,140.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1024,570.00
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1024,570.00
รวมทั้งหมด245,700.00
2มจ.1-67-11-002.1 การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,700.00
รวมทั้งหมด245,700.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50122,850.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50122,850.00
รวมทั้งหมด245,700.00
3มจ.1-67-11-002 การผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยในเขตจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
117,500.00
รวมทั้งหมด117,500.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3035,250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3035,250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2023,500.00
นายประเสริฐ ประสงค์ผล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1011,750.00
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1011,750.00
รวมทั้งหมด117,500.00
4มจ.1-67-06-008 การเพิ่มระดับการผลิตเชิงพาณิชย์ของนวัตกรรมการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผักแบบเสริมสารอาหารในระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponic System) เพื่อรองรับความมั่นคงของอาหารในอนาคต
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
195,400.00
รวมทั้งหมด195,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60117,240.00
นายประเสริฐ ประสงค์ผล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3058,620.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1019,540.00
รวมทั้งหมด195,400.00
5มจ.1-67-06-005 การใช้หนอนแมลงวันลายร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบการเลี้ยงแบบหมุนเวียนน้ำแม่นยำสูงในการลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
195,400.00
รวมทั้งหมด195,400.00
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
70136,780.00
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3058,620.00
รวมทั้งหมด195,400.00
6มจ.1-67-06-004 ห่วงโซ่คุณค่าในการผลิตและการพัฒนารูปแบบการตลาดสัตว์น้ำเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
178,300.00
รวมทั้งหมด178,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
80142,640.00
อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
คณะบริหารธุรกิจ
20
รวมทั้งหมด142,640.00
7มจ.1-67-06-003 การเพิ่มศักยภาพการอนุบาลลูกปลานิลให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
195,400.00
รวมทั้งหมด195,400.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
80156,320.00
วาสนา กองสมบัติ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง
20
รวมทั้งหมด156,320.00
8มจ.1-67-06-002 ประสิทธิภาพของแอสตาแซนธินธรรมชาติจากสาหร่ายฮีมาโตคอคคัส (Haematococcus) ต่อระดับภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในกุ้งก้ามกราม ภายใต้เทคโนโลยีสมาร์ทไบโอฟลอค
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
175,700.00
รวมทั้งหมด175,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60105,420.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2035,140.00
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2035,140.00
รวมทั้งหมด175,700.00
9มจ.1-67-06-001 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากหัวปลานิลโดยใช้เอนไซม์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
195,400.00
รวมทั้งหมด195,400.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
70
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2039,080.00
ดร. ภัควัฒน์ เดชชีวะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
10
รวมทั้งหมด39,080.00
10OT-67-001 การศึกษาเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงดูปลาดุกลูกผสมระยะวัยรุ่น
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
11APN.-66-001 Strengthening livelihood resilience through community-based aquaculture in rural northern Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) ประเทศญี่ปุ่น
1,505,708.00
รวมทั้งหมด1,505,708.00
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
34511,941.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15225,856.00
นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15225,856.00
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12180,685.00
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12180,685.00
อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12180,685.00
รวมทั้งหมด1,505,708.00
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023