หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
จำนวนงานวิจัย
ข้อมูลตามปีงบประมาณ
Chart.
งบประมาณที่สนันสนุนงานวิจัย
ข้อมูลตามปีงบประมาณ
Chart.
งานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลตามปีงบประมาณ
Chart.
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023