ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

งานวิจัยตามปีงบประมาณ

ข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 มีจำนวนงานวิจัยทั้งหมด 421 งาน
0.6-65.4 The Digital Media Education Concept of Business Education for Thailand
ช่วงเวลาวิจัย : 1/11/2564 - 31/12/2565
มจ.2-65-057 Women’s Empowerment in English Songs 2010-2022
ช่วงเวลาวิจัย : 1/10/2564 - 30/9/2565
วศ.64-002-002 ใบตองตึงกันลามไฟ
ช่วงเวลาวิจัย : 1/4/2565 - 31/5/2564
อว.-65-001 โปรตีนทางเลือกจากพืช
ช่วงเวลาวิจัย : 1/10/2564 - 30/9/2565
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021