ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
18361 โครงการติวสอบรับรองทักษะเฉพาะด้าน Adobe Certificate
อาจารย์ วิชญา โคตรฐิติธรรม
น.ส. เปรมจิตร เทพานนท์
งบประมาณเงินรายได้  : 7,200.00  บาท
18338 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
น.ส. เปรมจิตร เทพานนท์
น.ส. ณัฎทญา ภิรอด
งบประมาณเงินรายได้  : 17,700.00  บาท
18316 โครงการ "พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร" ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
น.ส. อุรัชชา สุวพานิช
งบประมาณเงินรายได้  : 11,950.00  บาท
18303 โครงการ “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การ และการปฏิบัติงานของบุคลากร” ประจําปี 2565
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
นาง ศิริพรรณ ขยัน
น.ส. กะรัต เทพศิริ
น.ส. อุรัชชา สุวพานิช
งบประมาณเงินรายได้  : 251,550.00  บาท
18292 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ กาญจนคงคา
นาย สมพร เกตุตะคุ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18279 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
น.ส. เพียรสว่าง บูชา
งบประมาณเงินรายได้  : 36,200.00  บาท
18272 โครงการเสริมทักษะนักศึกษาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ปีการศึกษา 2564
อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร. อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
น.ส. พัชรียา ข่ายสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 18,000.00  บาท
18256 โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ฟองเพชร
น.ส. เพียรสว่าง บูชา
น.ส. พัชรียา ข่ายสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 44,790.00  บาท
18253 โครงการ DC เด็กรุ่นใหม่ปันน้ำใจให้เพื่อนมนุษย์
อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
นาย นพพร สุนะ
งบประมาณเงินรายได้  : 14,380.00  บาท
18233 โครงการ “ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม ; สร้างฝายมีชีวิตเพื่ออนุรักษ์คน น้ำ ป่า และอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2565”
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
น.ส. อุรัชชา สุวพานิช
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 20,000.00  บาท
18230 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันด้านสื่อดิจิทัลของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ กาญจนคงคา
นาย สมพร เกตุตะคุ
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
18229 โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา (Grooming Next-Gen Start-ups)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร เรืองนภากุล
นาย นพพร สุนะ
งบประมาณเงินรายได้  : 7,200.00  บาท
18212 โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต" หลักสูตร ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ฟองเพชร
นาย พงศ์กฤตน์ ภูริชพิสิฐกร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 350,000.00  บาท
18199 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
นาง ศิริพรรณ ขยัน
น.ส. กะรัต เทพศิริ
น.ส. อุรัชชา สุวพานิช
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18141 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการสื่อสารดิจิทัล เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ กาญจนคงคา
นาย สมพร เกตุตะคุ
นาย นพพร สุนะ
นาย วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งบประมาณเงินรายได้  : 14,430.00  บาท
18096 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการสื่อสารดิจิทัล เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ กาญจนคงคา
นาย สมพร เกตุตะคุ
นาย นพพร สุนะ
นาย วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งบประมาณเงินรายได้  : 27,900.00  บาท
17888 โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
นาย วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งบประมาณเงินรายได้  : 49,150.00  บาท
17719 โครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565
นาง ศิริพรรณ ขยัน
น.ส. พัชรียา ข่ายสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,400.00  บาท
17652 โครงการสื่อสร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
นาย สมพร เกตุตะคุ
นาย นพพร สุนะ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
17539 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นาย สมพร เกตุตะคุ
น.ส. ณัฎทญา ภิรอด
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
17521 โครงการ "พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ความมั่นคงด้านอาหาร บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ; จากแม่แจ่ม สู่แม่โจ้" ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ฟองเพชร
น.ส. อุรัชชา สุวพานิช
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 10,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
17511 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย สมพร เกตุตะคุ
นาย วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งบประมาณเงินรายได้  : 28,310.00  บาท
17507 โครงการเปิดโลกสื่อสาร DC 13 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
นาย นพพร สุนะ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 984,760.00  บาท