นักกีฬา ม.แม่โจ้ เก็บ 16 เหรียญ “อ่างแก้วเกมส์” กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
วันที่ 11/06/2567    191 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เก็บ 16 เหรียญ ติดอันดับ 19 จาก 68 สถาบันทั่วประเทศ ในการ แข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 15 ชนิดกีฬา และสามารถคว้า 5 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง รวม 16 เหรียญ ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลเหรียญทอง 5 เหรียญ ดังนี้
• กอล์ฟ รุ่น 46 - 60 ปี บุคคลชาย Handicap 25 โดย อ.ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น คณะผลิตกรรมการเกษตร
• กรีฑา (พุ่งแหลน) รุ่น 40-44 ปี (หญิง)โดย นางสาวจิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต โดย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
• ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร รุ่น 50-54 ปี (ชาย) โดย ผศ. ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
• ว่ายน้ำ (ทีม) ผลัดฟรีสไตล์ 4*50 เมตร และ
• ว่ายน้ำ (ทีม) ผลัดผสม 4*50 เมตรโดย นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น สำนักงานมหาวิทยาลัย , นายณภัทร ธิการ สำนักงานมหาวิทยาลัย , อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และ ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเหรียญเงิน 6 เหรียญ ดังนี้
• จักรยานเสือภูเขา (ชาย) โดย นายวิสูตร แดงบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
• ว่ายน้ำกรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 50-54 ปี (ชาย) โดย ผศ. ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
• ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 45-49 ปี (หญิง)
• ว่ายน้ำกรรเชียง 45-49 ปี (หญิง)
• ว่ายน้ำกบ 45-49 ปี (หญิง) และ
• ว่ายน้ำผีเสื้อ 45-49 ปี (หญิง) โดย นางอัจฉรี นาคะเสถียร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร


รางวัลเหรียญแดง 5 เหรียญ ดังนี้
• กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก 40-44 ปี (ชาย) โดย อาจารย์จิระพงค์ ไชยซาววงค์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
• กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น 40-44 ปี (หญิง) และ
• กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น 40-44 ปี (หญิง) โดย นางสาวรุ่งทิพย์ กาวารี คณะวิทยาศาสตร์
• เทนนิสประเภทบุคคล คู่ผสม รุ่น 45 ปี โดย นายสถาพร ฉิมทอง ฟาร์มมหาวิทยาลัย และ น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ สถาบัน IQS แม่โจ้
• ฟุตซอล ทีมชาย โดย นายกฤษดา ผาภูมิ, นายไพฑูรย์ สุวรรณขจร, นายสามารถ ชุ่มใจ,นายอุทัย พรมชนะ จาก วิทยาลัยบริหารศาสตร์ นายเกรียงศักดิ์ วันกูล, นายสมเจตน์ จันทาพูน, นายวิชิตนันท์ กรวยทอง, นายวันเฉลิม ปัญญาดี, ชัยกฤต วัชรธนาโภคิน, นายภาคภูมิ จันทร์เผือก จาก สำนักงานมหาวิทยาลัย นายสัมพันธ์ ตาติวงค์ คณะผลิตกรรมการเกษตร นายสุวินัย เลาวิลาศ แม่โจ้ - ชุมพร และ อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข , อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์, ผศ.ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง, รศ.ดร.ต่อลาภ คำโย, ผศ.ดร.วัฒนา วณิชชานนท์, ว่าที่ร้อยโท พีระสันต์ กระต่ายทอง จาก แม่โจ้ - แพร่ฯ


ทั้งนี้ ทางสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เตรียมจัดงานขอบคุณและแสดงความยินดี พร้อมมอบเสื้อสามารถ ให้กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้สละเวลาร่วมกันทุ่มเท ฝึกซ้อม แข่งขันอย่างเต็มกำลัง จนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้