ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
วันที่ 07/06/2567    206 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 6 มิ.ย. 67 รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและ การสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะผู้จัดการแผนงานพิเศษย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุลได้บรรยายแนวทางและผลการดำเนินงานของย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ชุมชน และนักวิจัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยผสมผสานสินทรัพย์นวัตกรรมเชิงกายภาพ เชิงเศรษฐกิจ เชิงเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเกษตรและอาหาร การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ตลอดจนการนำงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่และประเทศไทย ทั้งนี้จุดเด่นของย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้คือ มีความหนาแน่นของนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร โดยสามารถเชื่อมประสานคนในกลุ่มที่มีความหลากหลาย ทั้งผู้คนในท้องถิ่น ภาคธุรกิจ นักวิจัย ประชาชนในพื้นที่ และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมาร่วมกันขับเคลื่อนงาน และสามารถปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับกลุ่มคนที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่แตกต่างได้