TOR งานก่อสร้างโรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์
วันที่ 25/05/2566    สิ้นสุด 02/05/2566 14 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

TOR งานก่อสร้างโรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์

เอกสารประกอบ

mjutorpdf.pdf
mjuรายงานผลกำหนดราคากลางpdf.pdf
mjuรายงานผลกำหนดราคากลาง2pdf.pdf
mjuรายละเอียดครุภัณฑ์pdf.pdf
mjuรายละเอียดครุภัณฑ์เพิ่มเติมpdf.pdf
mjuรายการประกอบแบบก่อสร้างวิศวกรรมpdf.pdf
mju1โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ หน้าที่ 1-6pdf.pdf
mju2โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ หน้าที่ 7-10pdf.pdf
mju3โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ หน้าที่ 11-15pdf.pdf
mju4โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ หน้าที่ 16-20pdf.pdf
mju5โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ หน้าที่ 21-30pdf.pdf
mju6โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ หน้าที่ 31-35pdf.pdf
mju7โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ หน้าที่ 36-40pdf.pdf
mju8โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ หน้าที่ 41-50pdf.pdf
mju9โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ หน้าที่ 51-55pdf.pdf
mju10โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ หน้าที่ 56-60pdf.pdf
mju11โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ หน้าที่ 61-70pdf.pdf
mju12โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ หน้าที่ 71-77pdf.pdf