ต้อนรับรักษาการแทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ข่าว 09/10/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09/10/2562
เปิดอ่าน: 146 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ ที่ผ่านมาให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้กล่าวถึงนโยบาย ทิศทางการพัฒนาเพื่อสานต่องานของคณะฯ ให้กับบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีรับฟัง เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้การบริหารจัดการคณะฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง