คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” ด้านโคนม
วันที่ 22/04/2567    196 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ เป็นตัวแทนเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ของฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” ด้านโคนม โดย “ได้ผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ ด้านองค์ประกอบน้ำนม ประเภท เซลล์โซมาติก ตามเกณฑ์มาตรฐาน” ในผลเซลล์โซมาติกไม่เกิน 200,000 เซลล์ ประจำปี 2566 จากสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และได้ผ่านการประเมินเกษตรกรโคนมเป็น Smart farm จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 9