คณะสารสนเทศฯ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในเวที The 3rd USM - International Conference on Social Sciences 2019
วันที่ข่าว 23/08/2562    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/08/2562
เปิดอ่าน: 163 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล และ อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์หลักสูตรการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd USM - International Conference on Social Sciences 2019 หัวข้อ "Touching Lives, Bridging Societies" จัดโดย Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยได้นำเสนอบทความวิจัย 3 เรื่องได้แก่
1. Promoting the Media Literacy and Digital Citizenship of TV Series Audiences: Suggestions from Digital Natives
(ทุนสนับสนุนการวิจัย จากสถาบันสื่อ เด็ก และเยาวชน งบประมาณปี 2560)
2. Modern Innovative Agricultural Model for Sustainable Tourism Management in Chiang Mai Province, Thailand (ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณปี 2562)
3. The development of social learning innovation to Thai Youth by media lab: conceptual framework (ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งบประมาณปี 2562)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง