บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ข่าว 17/05/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/05/2561
เปิดอ่าน: 455 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability”

การบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นความสำคัญของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศและการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง