ม.แม่โจ้ จัดพิธีลงนามรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ข่าว 13/03/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/03/2561
เปิดอ่าน: 579 ครั้ง

 

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนผู้บริหาร ร่วมลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และ นางอรณา พิทยากรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นตัวแทนคณะ/สำนัก ในการร่วมลงนาม ตามที่มหาวิยาลัยได้จัดทำแผนปฎิบัติการ โดยได้กำหนดให้ คณะ/สำนักเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง