งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ 133 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ดร.ศตพล กัลยา 050 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายศักดา ปินตาวงค์ 049 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายสมศักดิ์ กันถาด 052 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางเหมสุดา แก้วกอง 1080 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ 1109 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายปิยะบุตร โพธิคามบำรุง 131 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายวงศ์วริศ วงศ์นาค 132 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นายธนากร แนวพิชิต 160 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. น.ส.อังคณา ชมภูมิ่ง 236 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. นางสุธิดา นะภิใจ 238 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. นายภิญโญ ผลงาม 266 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. นายเปรมชัย สุทธคุณ 323 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. นายภาสกร อัมพรสวัสดิ์ 329 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. นายอนุกูล จันทร์แก้ว 332 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. น.ส.ฉลวย จันศรี 334 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ 338 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
18. น.ส.ธนันท์ฐิตา สะปู 339 พยาบาล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
19. น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม 340 นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
20. นายสุทิน สามาทอง 352 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
21. นางวิจิตรา กระต่ายทอง 458 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
22. นางวาสนา วรรณคำ 534 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
23. นางบุษบง เสนรังษี 618 พยาบาล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
24. ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์ กระต่ายทอง 708 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
25. นายภาคภูมิ บุญมาภิ 736 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
26. นางสุรัลชนา มะโนเนือง 969 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
27. นายวรากร พลเสน 971 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
28. นายบัญชา เชาว์แล่น 158 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
29. น.ส.บังอร ปินนะ 186 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
30. นายวราวุธ อัฐวงศ์ 265 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
31. นายถวิล ยานะวิน 266 ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล . พนักงานส่วนงาน