กองกลาง
1. นางพัชรี คำรินทร์ 065 ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางพัชรี คำรินทร์ 065 ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสภาพนักงาน
1. น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล 040 หัวหน้างานสภาพนักงาน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายวรภาส ปูระณะพงษ์ 859 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี 997 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานประสานงาน
1. นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน 441 หัวหน้างานประสานงาน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายมนตรี อนันต์ 394 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานประชุม
1. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ 700 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ 713 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ 739 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.อำไพ บัวลอย 001 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
5. น.ส.รัตน์มณี ยศติวงศ์ 174 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานอำนวยการ
1. น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง 1000 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายจักรพันธ์ อารีศรีสม 1095 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม 140 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ 141 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา 258 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ 259 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ 261 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ 313 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 481 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. น.ส.ธัญชนก สีหาพล 510 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. นางกาญจนา ถาแก้ว 517 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. นายกมล กล่อมมิตร 715 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม 830 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. นายอาจันทร์ อยู่นาน 841 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. น.ส.พวงพยอม เสนาวารี 847 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. น.ส.เบญจพร ปานดี 999 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. นายวีระยุทธ แสนสุข 047 นักประชาสัมพันธ์ . พนักงานส่วนงาน
18. น.ส.ประภาพร ขุนนา 048 นักประชาสัมพันธ์ . พนักงานส่วนงาน
19. นายสาธิต หาญยุทธ 049 นักประชาสัมพันธ์ . พนักงานส่วนงาน