นาย ศุภชัย ชัยอุดมวิถี
Mr. Supachai Chaiudomvitee
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัญฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (วิทยาการจัดการ-การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. เคมี
2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์/บริหารงานบุคคล/การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-015.3 : การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดผู้บริโภคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล