มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีทั้งหมด 85 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. บุคคลภายนอก  : 56  คน
2. ข้าราชการ  : 13  คน
3. ข้าราชการบำนาญ  : 10  คน
4. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 5  คน
5. ผู้เชี่ยวชาญ  : 1  คน
บุคคลภายนอก (56)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา
- - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
Prof.Dr. Areewan Klunklin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 นายสุกฤษฏ์ พรหมสารา
Mr. Sukit Pormsara
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 นางสาวชื่นนภา แก้วสุรินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
Dr. Komsan Suriya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
Dr. Parichart Visuthismajarn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 Professor Dr.Zosimo Montemayor Battad
rofessor Dr. Zosimo Montemayor Battad
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 ดร.ศิวพร มีจู สมิธ
Dr. Siwaporn Meejoo Smith
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 ผศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย
Dr. Samart Taitae
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 ดร.พินิจ กิจขุนทด
Dr. Pinit Kidkhunthod
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 พระ ดร.ฐาณี ฐิตวิริโย
- T้hanee Jongjen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน
Asst. Prof. Dr. Tawee Chaipimonplin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 Dr.Krisna Rungruangsak Torrissen
Dr. Krisna Rungruangsak Torrissen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 นายนรินทร์ชัย พัฒนพงศา
Mr. Narinchai Patthanapongsa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 ดร.วารี ไชยเทพ
Dr. Waree Chaithep
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
Assoc. Prof. Dr. Jutarat Sethakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 ดร.กรวรรณ ศรีงาม
Dr.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
Assoc. Prof. Danuwat Pengont
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 ดร.อำไพ พรลีแสงสุวรรณ์
Dr.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
Assoc. Prof. Dr. Montri Sokatiyanurak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 นางสาวนภัสวรรณ กันศิริ
Miss
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 นายณัฐ คงรอด
Mr.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 ดร.สู่บุญ วุฒิวงศ์
Dr. Sooboon Vuthiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ
Mr. Nuthawut Thawikuakulkit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 นายวรวัชร ตันตรานนท์
Mr. Voravat Tantranont
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 สหกรณ์ออมทรัพย์ แม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ
Asst. Prof. Dr. Ratana Pothisuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 รองศาสตราจารย์นิพนธ์ ไชยมงคล
Assoc. Prof. Nipon Jayamangkala
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 Mr.Chin-Fa Tsai Chin-Fa Tsai
Mr. Chin-Fa Tsai Chin-Fa Tsai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 ดร.วันนิวัติ ปันสุวงค์
Dr. Dr.Wanniwat Pansuwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
32 ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
Asst. Prof. Dr. Anchana Preechaworapun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33 ดร.อำนวย ยศสุข
Dr.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
34 พลเอก ดร.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา
-ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
35 ดร.องอาจ กิตติคุณชัย
Dr. -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
36 ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
Dr. -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
37 ดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์
Dr. -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
38 ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย
Dr. -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
39 ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล
Dr. -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
40 นายอุดม สุวิทย์ศักดานนท์
Mr. Udom Suvitsakdanon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
41 นายอนุชา ดำรงมณี
Mr. -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
42 นายอินสม ปัญญาโสภา
Mr. -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
43 นางแววดาว ลิ้มเล็งเลิศ
Mrs. -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
44 นายนพนธ์ นิธิธวัชพงศ์
Mr. -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
45 นางรัตนากร ศิริรัตน์
Mrs. -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
46 นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์
Mr. Warapong Nandabhiwat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
47 นายสมิต ทวีเลิศนิธิ
Mr. Smith Taweelerdniti
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
48 ดร.สมศักดิ์ ถนอมวรสิน
Dr. Somsak Thanomworasin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
49 นายประวิทย์ ตัณฑ์ทวี
Mr. Yongyut Chubtamdee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
50 นายยงยุทธ ชอบทำดี
Mr. Prawit Tanthawee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
51 นางสาวลัดดาวัลย์ คำเอี่ยม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
52 ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์
Mr. - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
53 ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
- - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
54 ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
- - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
55 ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
- - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
56 ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์
- - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
57 รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
- - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้าราชการ (13)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิต มะลิสุวรรณ
Asst. Prof.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 รองศาสตราจารย์น.สพ. วิโรจน์ จันทรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 อาจารย์ ขนิษฐา ดวงสงค์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์
Asst. Prof. Chalit Phongsuphasamit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 นายชัชวาล ภาษยะวรรณ
Mr. Chatchawan Bhasayawan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย อุ่นศรีส่ง
Asst. Prof. Dr.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 นายโชติโรจน์ วงศ์วรรณ
Mr. Chotiroj Wongwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
Miss Pakjira Ratchakitprakarn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 นายจักริน วังวิวัฒน์
Mr. Jakarin Eangvivat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 นายไพรัช โตวิวัฒน์
Mr.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 นายชัยทัต ชนานนท์ธวัช
Mr. -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 นายประเทือง เชียงแรง
Mr. -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
Mr. -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้าราชการบำนาญ (10)
1 รองศาสตราจารย์ จรัส กาใหญ่
Assoc. Prof.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 -Manat_k -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ ศกุนรักษ์
Assoc. Prof. Dr.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา ศิริสะอาด
Asst. Prof.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 นางนงนุช พูลสวัสดิ์
Mrs. Nongnuch Phunsawat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
Asst. Prof. Dr. Praphant Osathaphant
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 รองศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มศักดิ์ ศิริวรรณ
Assoc. Prof. Dr. Permsak Siriwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 นางวาสนา ป้องพาล
Mrs. Watsana Pongphan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 นางศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์
Mrs. Siriratana Pookkapund
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 รองศาสตราจารย์ ดร.สห ตุลพงศ์
Assoc. Prof. Dr. Sa-ha Toolapong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พนักงานมหาวิทยาลัย (5)
1 อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์
Mr. Rachata Chuaviroj
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง
Mr. Apichart Suankamgong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
Asst. Prof. Dr. Surat Nuglor
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
Asst. Prof. Dr. Chamnian Yosraj
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
Assoc. Prof. Dr. Yanin Opatpatanakit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้เชี่ยวชาญ (1)