บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 3  คน
ปริญญาโท 3  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 2  คน
ข้าราชการบำนาญ 1  คน
ปริญญาตรี 1  คน
ข้าราชการบำนาญ 1  คน