ความเชี่ยวชาญบุคลากร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Animal Production (Poultry)
(จำนวน 1 คน)
Farm Management
(จำนวน 1 คน)
Poultry Breeding
(จำนวน 1 คน)
การค้าระหว่างประเทศ
(จำนวน 1 คน)
การจัดการฝึกอบรมวิชาการเกษตร และอื่นๆ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการโรงงานอาหารสัตว์
(จำนวน 1 คน)
การจัดการห่วงโซ่อาหาร
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์นิพนธ์ ไชยมงคล
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
การตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
การนำผลงานวิจัย เรื่องเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งออกโดยการรวมกลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก
การบริหารการเกษตรครบวงจร
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก
การประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์นิพนธ์ ไชยมงคล
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
การปรับปรุงพันธ์ถั่วเหลืองและถั่วแดง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย อุ่นศรีส่ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การปรับปรุงพันธุ์ผัก
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์นิพนธ์ ไชยมงคล
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลและกล้วยไม้
(จำนวน 1 คน)
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
(จำนวน 1 คน)
การป้องกันและกำจัดโรคพืชเศรษฐกิจ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การแปรรูปผลผลิตเมล็ด พืชไร่
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
การผลิตโคเนื้อ-โคนม
(จำนวน 1 คน)
การผลิตใบยาสูบเพื่ออุตสาหกรรม
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี
การผลิตพืช
(จำนวน 1 คน)
การผลิตพืชพลังงานทดแทนน้ำมัน เพื่อใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตร
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนของไม้ผลและเห็ดหลินจือ
(จำนวน 1 คน)
เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก
ข้าวกล้อง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างภาคเมืองกับภาคเกษตร
(จำนวน 1 คน)
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ผัก
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์นิพนธ์ ไชยมงคล
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
ธุรกิจในครัวเรือน
(จำนวน 1 คน)
นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (การใช้ประโยชน์จากขยะ)
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก
เป็นที่ปรึกษาระบบ GMP, HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรม
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก
เป็นผู้จัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารในการส่งออก
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก
เป็นวิทยากร เรื่องเกษตรอินทรีย์
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก
พืชน้ำมัน (ถั่วเหลือง งา ทานตะวัน คำฝอย ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว)
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก
พืชไร่ (ข้้าว ข้าวโพด)
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
(จำนวน 1 คน)
ไฟฟ้ากำลัง
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
(จำนวน 1 คน)
ไม้ดอกไม้ประดับ
(จำนวน 1 คน)
ระบบการเกษตร
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก
ระบบสารสนเทศ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย อุ่นศรีส่ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เศรษฐศาสตร์การคลัง
(จำนวน 1 คน)
เศรษฐศาสตร์เกษตร
(จำนวน 1 คน)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(จำนวน 1 คน)
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตสินค้ามาตรวจสอบก่อนส่งออก และตรวจสอบก่อนจำหน่ายในประเทศ
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก
สรีรวิทยาการผลิตพืช (พืชเส้นใย)
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี
สรีรวิทยาของพืช
(จำนวน 1 คน)
ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองเป็นห้อง Lab ที่มีมาตรฐานสากล คือ ISO/IEC 17025:2005
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 49 คน