Blog : ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA : 11 criteria
รหัสอ้างอิง : 987
ชื่อสมาชิก : กฤตาณัฐ ศรีประภา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : jiraporns@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/3/2555 16:01:55
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/3/2555 16:01:55

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA : 11 criteria
การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการเข้ารับการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA : 11 criteria
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA : 11 criteria » ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA : 11 criteria
ในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ถูกกำหนดเกณฑ์และระบบการประเมินคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตรวจสอบได้ ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญ คือ หน่วยงานบริการการศึกษา บุคลากรที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยตรง คือ นักวิชาการศึกษา ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่นักวิชาการศึกษา จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างดี โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดให้ จำนวน 2 โครงการ คือ อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme และ โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
คำสำคัญ : 11 criteria  AUN-QA  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5116  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 30/8/2562 10:02:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/6/2566 4:19:53

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้