Blog : ความรู้จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
รหัสอ้างอิง : 338
ชื่อสมาชิก : สุภาพร แสงศรีจันทร์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : supaporn-s@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 22/3/2554 18:11:30
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22/3/2554 18:11:30

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ความรู้จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
PACCON2017ข้าพเจ้า นางสาวสุภาพร แสงศรีจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการ.เข้าร่วมประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะตาม หนังสือขออนุมัติ ที่ ศธ 0523.4.3/1038 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ข้าพเจ้าได้ใช้งบประมาณการพัฒนาบุคลากรกรณีที่....3..... จึงขอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในหัวข้อ "Chemical components of Zingiber cassumunar and Eupatorium odoratum L. leaves by analysis GC-MS and their antibacterial activities” งานประชุมวิชาการครั้งนี้มี 1. การบรรยายจากวิทยากรรับเชิญจากทั้งในและต่างประเทศ 2. มีการมอบรางวัลแก่นักวิจัยในแขนงต่างๆ 3. มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเลือกใช้ในการทำวิจัยที่ทันสมัย 4. นำการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งรูปแบบโป้สเตอร์และบรรยาย ในหลากหลายแขนง เช่น 1. Analytical Chemistry 2. Chemical and Biological Crystallography 3. Chemistry for Alternative Energy 4. Environmental Chemistry 5. Environmental Chemistry 6. Food and Agricultural Chemistry 7. Industrial Chemistry and Petrochemistry 8. Inorganic Chemistry 9. Natural Products, Biological Chemistry and Chemical Biology 10. Physical and Theoretical Chemistry ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเอง จากการเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้ได้มีแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการที่หลากหลาย และได้ติดตามความก้าวหน้าต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการ เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ทางเคมีที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถ ได้เครือข่ายการวิจัย สำหรับส่งนักศึกษาฝึกงาน ดูงาน ประโยชน์ที่ได้รับต่อหน่วยงาน สามารถนำความรู้นี้มาใช้ในการเรียนการสอนภาคบรรยาย ในรายวิชา คม 210 เคมีวิเคราะห์และ คม714 แมสสเปกโทรเมทรีและระบบเชื่อมต่อ และการทำวิจัยอีกด้วย ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และหน่วยงานอีกด้วย
ความรู้จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ » การเตรียมสารตัวอย่าง โดยวิธี solid phase microextraction (SPME)
การเตรียมสารตัวอย่าง โดยวิธี solid phase microextraction (SPME) solid phase microextraction หรือ SPME เป็นเทคนิคในการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารในระดับปริมาณน้อย (trace analysis) สำหรับแก๊สโครมาโทกราฟี (GC) รวมถึง โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เป็นเทคนิคที่ง่ายต่อการใช้งาน เป็นการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ต้องใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ (solventless) ในการสกัดสารตัวอย่าง เทคนิค SPME ถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ.1989 ที่ University of Waterloo (Ontario, Canada) โดย Professor Pawliszyn และคณะ จากนั้นบริษัท Supelco (Bellefonte, PA) ได้นำไปผลิตและจำหน่ายในปี ค.ศ.1993 ทำให้เทคนิค SPME ได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้แพร่หลายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี
คำสำคัญ : SPME  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 11982  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 10/9/2561 19:57:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/7/2565 9:14:29

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้