Blog : วิจัยสถาบัน
รหัสอ้างอิง : 215
ชื่อสมาชิก : ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์
เพศ : ชาย
อีเมล์ : sanpet@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 9/2/2554 17:32:17
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 9/2/2554 17:32:17

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : วิจัยสถาบัน
เป็นกล่องบทความที่นำเสนอเกี่ยวข้องกับการพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิจัยสถาบัน » การพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเพื่อศึกษาดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 38 ข้อ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟามีค่าเท่ากับ .93 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพรรณนา สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ปัจจัย และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ตำแหน่งอาจารย์ และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อายุเฉลี่ยเท่ากับ 34.3 ปี อายุการทำงานเฉลี่ยเท่ากับ 6.6 ปี ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานได้แก่ ปัจจัยสุขภาพ (F1) ปัจจัยการทำงานเป็นทีม (F2) ปัจจัยการสนับสนุน (F3) ปัจจัยงบประมาณสวัสดิการ (F4) ปัจจัยวิชาชีพ (F5) ปัจจัยความตั้งใจ (F6) ปัจจัยการเสียสละ (F7) ปัจจัยการบริหารเวลาส่วนตัว (F8) และปัจจัยครอบครัว (F9)
คำสำคัญ : การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  การวิเคราะห์ปัจจัย  ดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงาน  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2971  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 15/8/2557 16:08:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/6/2565 10:40:59

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้