ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 10%
2. อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 10%
3. อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยร่วม 10%
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชรคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย